H

מימן

תעודת זהות ליסוד

שם היסוד: מימן,Hydrogen

סמל כימי: H

טמפ' התכה:259.2°C-

טמפ' רתיחה: 252.77°C-

תכונות היסוד

המימן הוא גז חסר צבע, אל-מתכתי ודליק מאוד. המימן הוא מרכיב במולקולת המים ובכל תרכובות אורגניות. המימן יכול להגיב כמעט עם כל היסודות.מימן הוא היסוד הקל ביותר. בתנאי טמפרטורה ולחץ רגילים המימן הוא מולקולת גז דו אטומית. כמו הלחץ המצוי בענק גז, מולקולת המימן מאבדת את זהותה והמימן הופך למתכת נוזלית. בלחץ נמוך ביותר, כמו הלחץ הנמצא בחלל, המימן נוטה להתקיים כמולקולה בעלת אטום בודד.

שימושים ביסוד

גז המימן משמש לתעשייה, תחבורה, הנעת טילים לחלל ובמעבדות מחקר. גז המימן משמש לשימושים שונים גם בתעשייה כגון יצור אמוניה וכוהל. בנוסף ייצור חומציות מלח, בעבר השתמשו במימן למילוי ספינות אוויר ובלונים כיוון שהוא קל מהאוויר. דאוטריום משמש בשימושים גרעיניים להאטת נייטרונים. בדאוטריום משתמשים בכימיה ובביולוגיה בניסויים על השפעות איזוטופים. טריטיום מיוצר בכורים גרעיניים ובעזרתו בונים פצצות מימן. מימן נוזלי משמש כדלק קריוגני.

גילוי היסוד וההיסטוריה שלו

המימן זוהה במאה ה16 על ידי פרצלסוס. הנרי קוונדיש זיהה אותו שוב ב-1766 וחקר את תכונותיו. את שמו המדעי "הידרוגניום" נתן לו לבואיזיה ב- 1783. פירוש השם הוא יוצר-מים ומכאן גם נגזר שמו העברי מימן.

בשנת1937 ניצת המימן שבספינת האוויר הינדנבורג, ובשריפה נהרגו 36 בני אדם. בעקבות זאת, השימוש במימן הופסק ובמקומו נעשה שימוש בהליום. אסון זה ציין את סופן של הטיסות המסחריות באמצעות ספינות אוויר‏.

Hydrogen - Periodic Table of Videos
Big image