ESTÒNIA - LETÒNIA - LITUÀNIA

VIATGE COMBINAT PELS PAÏSOS BÀLTICS

1er DIA

Arribada a Riga

2on dia

RIGA - PARNU - TALLIN

3ER DIA

TALLIN

4RT DIA

TALLIN - P.N LAHEMAA - TARTU

5È DIA

TARTU - SIGULDA

6È DIA

SIGULDA - RUNDALE - SIAULIAI

7È DIA

KAUNAS - VILNIUS

CONDICIONS GENERALS

PREU: Els preus del viatge han estat calculats sobre la base del canvi de monedes, tarifes de transport, combustibles, de la data d'edició del fullet/oferta contractat. Qualsevol canvi en la citada cotització podrà revisar-se i repercutir-se al client d'acord amb la normativa vigent, i les condicions generals incloses en el fullet, oferta o annexos esmentats en les condicions particulars del present contracte (article 157 RDL 1/2007). MINIM DE PARTICIPANTS: La realització del present viatge requereix la participació d'un mínim de 30 persones. Si per alguna causa, no arribés a al mínim, l'agència podrà cancel·lar els serveis contractats d'acord amb la normativa vigent, informant al consumidor amb 10 dies d'antelació a la data d'iniciació del viatge.

RESERVES: El client pot cedir la reserva a una tercera persona comunicant-lo amb més de 15 dies d'antelació a la sortida del viatge, sempre que la tercera persona reuneixi els mateixos requisits que el client contractant, i abonant a l'Agència les despeses de gestió que poguessin correspondre. Segons el tipus de servei el client no pot cedir la seva reserva a terceres persones. El termini de confirmació de la reserva serà de fins a 24 hores abans de la data de la sortida del viatge.

AUTORITZACIÓ: Els menors d'edat necessiten de l'autorització del pare o la mare.

RECLAMACIONS: Conforme al disposat en el Text Refós 1/2007 (BOE 30 de novembre de 2007) s'adverteix al client l'obligatorietat de comunicar, en el mateix moment per escrit o altra forma de la qual quedi constància, a l'organitzador o al detallista, i si escau, al prestador que es tracti (hoteler, transportista, agent local, etc.) tot incompliment o deficiència en l'execució del contracte que s'hagi comprovat. L'Agència declara expressament que actua únicament com intermediària entre viatgers i les entitats o persones cridades a facilitar els serveis que consten en la documentació lliurada, o sigui; empreses de transports, hotels restaurants, etc. Obra en poder del client les Condicions Generals del Viatge que figuren en el fullet, oferta o annex esmentats en les condicions particulars del present contracte, així com les Condicions Especials i Generals del viatge, les quals coneix i reconeix haver signat. Les accions derivades dels drets reconeguts pel text Refós 1/2007 referents a Viatges Combinats prescriuran als dos anys.

RESOLUCIÓ/DESISTIMENT DEL CONTRACTE PEL CONSUMIDOR: L'Art. 160 d'aquesta Llei estableix que en tot moment el client podrà deixar sense efecte els serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d'indemnitzar a l'organitzador o detallista en les quanties que s'indiquen: a) Abonarà les despeses de gestió, els d'anul·lació/cancel·lació, si els hagués, i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge, si la cancel·lació es produeix amb més de deu i menys de quinze dies d'antelació a la data del començament del viatge. b) Abonarà les despeses de gestió, els d'anul·lació/cancel·lació, si els hagués, i una penalització consistent en el 15% de l'import total del viatge, si la cancel·lació es produeix entre els dies tres i deu d'antelació a la data del començament del viatge i c) Abonarà les despeses de gestió, els d'anul·lació/cancel·lació, si els hagués, i una penalització consistent en el 25% de l'import total del viatge, si la cancel·lació es produeix dintre de les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida del viatge. De no presentar-se a la sortida, el client està obligat al pagament de l'import total del viatge, abonant les quantitats pendents, si escau.

PROTECCIÓ DE DADES: El client autoritza, de forma expressa, a ELORMA TRAVEL per tractar, de forma automatitzada o no, les dades personals necessàries, amb l'única i exclusiva finalitat, de permetre la gestió i registre de les operacions subscrites entre les parts que assegurin la prestació del servei, amb els diferents proveïdors objecte del contracte. De la mateixa manera, ELORMA TRAVELinforma què, d'acord amb el previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO15/1999 de 13 de desembre), els titulars de les dades poden exercitar, en tot moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la següent adreça de correu electrònic atencióalclient@elormatravel.com o per correu postal en la següent adreça: C/ Amàlia Soler 150, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona.