ECONOMÍA

Laura, Paula e Brais

DEFINICIÓN E FASES

Proceso no que obtemos productos e servizos para as necesidades.

Fases:

1. Produción.

2.Distribución.

3.Consumo.

Os axentes

1.Familias.
 • Consumir para satisfacer necesidades.
2.Empresas.
 • Producir bens e servizos e ofrecer produtos mercado.
-Propiedade: públicas ou privadas.
-Tamaño: nº de traballadores, por facturación.
-Propietarios: individual, sociedades.
3.Estado.
 • Coordinar e regular.
-Fai leis e normas para o bo funcionamento da economía.
-Da suvbencións, crea empresas, presta servizos públicos, xera empregos...
-Necesita recadar impostos: directos, indirectos ou especiais.

NECESIDADES E DESEXOS: INFINITOS// MEDIOS: LIMITADOS

SECTORES ECONÓMICOS

PRIMARIO: obtén bens do medio natural.

SECUNDARIO: transforma productos primarios.

TERCIARIO: non produce bens materiais, presta servizos.

CONCEPTOS BÁSICOS

Beneficio, ben, servizo, custo da vida, inflación, investimento, especulación, mercado, produción, PIB...

FACTORES PRODUCTIVOS

Necesarios para producir bens e servizos.
Son:
Big image

Traballo

*Actividade humana (físico intelectual) necesaria para producir bens e servizos.
 • Poboación activa: +16 anos que poden traballar.
 1. Parados: non teñen traballo.
 2. Ocupados: teñen traballo.
 • Poboación inactiva: +16 que non poden traballar (estudantes, xubilados...)
 • Traballadores:
--a conta allea.
--cooperativas.
--autónomos.
CONDICIÓNS
Idade: +16 anos.
Salario mínimo: 649,60euros/mes con 40 horas máximo.
Pagas ao ano: todos os meses + 2 extras.
Contrato: condicións acordadas entre traballador-empresario. Tenporal ou indefinidos.

Paro: desocupación ou desemprego.
Varios tipos: cíclico, estacional, estructural, tecnolóxico.
Provoca: menos consumo, menos impostos, aumenta a economía sumerxida, modifica o comportamento humano...

RECURSOS NATURAIS

Empresan que utilizan resursos renovables e non renovables.

CAPITAL

Recursos non naturais:
 • Físico: elementos materiais.
 • Humano: con mais formación mais productividade.
 • Financieiro: diñeiro necesario para montar e manter unha empresa.

TECNOLOXÍA

Procesos polos cales se producen bens e servizos:
 • Manual: persoa que aporta forza.
 • Mecanizada: máquina que aporta forza.
 • Tecnificada: máquina que aporta forza e persoa que programa a máquina.

COÑECEMENTO E "SABER FACER"

Coñecementos prácticos necesarios para realizar unha actividade.

SISTEMAS ECONÓMICOS

Modo de producir bens e servizos nunha sociedade e distribuilos.
 • Sistema de subsistencia, as familias producen o que necesitan.
 • Sistema comunista, o Estado controla os procesos da economía, hoxe en extinción.
 • Sistema capitalista, libre mercado.
 1. Propiedades privadas.
 2. Máximo beneficio.
 3. Oferta e demanda.
 4. Libre competencia.

MONOPOLIO ( una empresa controla o mercado) OLIGOPOLIO( varias empresas).