EAT DICK BITCHES

yo mama

`i bet yo mama love to eat my big dick!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

put it in yo mama mouf an den she starts to choke.........an when i put it in her she screams my name