Pühapäev, 18.aprill 2013

Viimsi Vabakoguduses

Kes ja mis?

Siia on koondatud ühe pühapäeva ühe jutluse vahendusel saadud mõtted, ühe kuulaja poolt. Sõnumit vahendas Kuldar Taveter. Lisaks mõtteid ja küsimusi Kaupo Vaher´ilt ja Koit Lääts´elt.


Ajad on erinevad ja elud on erinevad aga ehk kõnetavad siinsed mõtted ka sind.

Jumala sõna ei loeta kunagi liiga palju!

Jaakobuse 1:16-21

16 Ärge eksige, mu armsad vennad!
17 Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.
18 Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas.

19 Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
20 Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.
21 Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.

Kuidas sellest aru saada?

Jumala pidamine halli habemega vanameheks on hiljutise aja arusaam. Varem on valguste Isaks peetud tähtede loojat. Jumal on kogu universumi Jumal, kes asub sealpool pilvepiiri, kus pole muutust ja varjutuste varju. Muutust võib pidada päeva ja öö vaheldumiseks ning varjutusi kuu või päikese varjutusteks. Selle kohasel asub Jumal teisel pool pilvi ja päikest. Seal kus ööl ja päeval pole vahet.


17-nda salmi lõppu "kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju" võib tõlgendada ka teisiti. Jumal on seal pool head ja kurja. Viimased iseloomustavad just elu maal. Jumala juures pole aga kurja, Jumal on ainult hea andja. Kuri seevastu saab tegutseda vaid seal, kus pole Jumala headust.


Kurja ei tohi tõsta kõrgemale sellest, mida näeme ja tunnetame, sest nii teeme temast ebajumala. Kurjast ei saa ebajumalat ka seepärast, et kuri pole igavene. Ainult Jumal on igavene ning viimaks jääb tegutsema vaid Jumal.


18-ndas salmis nimetatakse inimest/kristlast uudseviljaks. Uudsevili viitaks just kui katsetamisele, teaduslikule eksperimenteerimisele. Meie oleme need, kes läheme läbi uuest ja tundmatust.


Edasi annab Jaakobus juhiseid, kuidas tulla toime emotsionaalsete seisunditega (salmid 19-21). Rõhutades esmalt positiivset emotsiooni - "olles kärmed kuulama". Kuulamine tähendab olla kaastundlik, tähelepanelik ning tunda vastutust kaaslaste suhtes.


Edasi toob Jaakobus välja negatiivsed emotsioonid, mille allasurumist/vaigistamist on vaja õppida. "Olles pikaldane rääkima ja vihastama". Viimastega võib saavutada näilist edu vaid inimeste seas, Jumala ees ei anna need õigust. Äkkiline vihastamine on vajalik olnud siis, kui inemene tegeles küttimise ja korilusega. Ajast, mil äkkiline sisetunde ajal tegutsemine oli ellujäämiseks vajalik. Täna mõjub äkkiline viha aga traagiliselt ning sellel võivad olla hukatuslikud tagajärjed.

"Reklaam"

D.Goleman´i raamatus (2000) "Emotsionaalne intelligentsus" tuuakse välja meetodid, kuidas saada hakkama negatiivsete emotsioonidega. Kõrge emotsionaalse intelligentsusega inimesed on head suhtlejad, edukad tööl ning koduses elus. Kuidas selliseks saada?

IQ is out, EQ is what counts!

Vahemärkusena võib välja tuua, et EQ ehk emotsionaalne intelligentsus hõlmab:
  • võimet oma tundmusi mõista, tajuda, juhtida ja väljendada,
  • empaatiavõimet (teiste hingeelu mõistmine),
  • enesevalitsemist ja eneseregulatsiooni (sihtide seadmine, visadus seatud eesmärkide saavutamisel ja takistuste ületamisel).

Lõpetuseks

Kristlase jaoks on emotsionaalne intelligentsus peamiseks eesmärgiks. Salmis 21 annab Jaakobus juhiseid selleks, kuidas emotsionaalselt intelligentsemaks saada. Inimene ei pea hakkama saama vaid oma jõust. Kaasa aitab Kristuse lunastustöö, mida Jumala sõnast lugeda ning korrata saame.


Olukorrad, milles oma emotsioonidega tegeleme ongi need proovikivid, kus uudsevili (meid) proovile pannakse. Alameesmärgid (palvetamine, paastumine, kogudusega kooskäimine, meele parandamine) on samuti olulised ning vajavad arendamist. Peamine eesmärk (kvaliteet) kuulub aga arendamisele lisaks eelnevatega.

Kui kaua saab kesta tänapäevane tarbimisorgia?