Väljundipõhilise hindamise protsess

Ülevaade mõistetest, mis seotud väljundipõhise hindamisega

Hindamine

Hindamine on kokkuvõttev protsess, mida kasutatakse erinevatel viisidel aga eesmärgiks on anda õppijale tagasisidet.
Hindamine on iga isiksuse arenguprotsessi osaks.

Hindamine kui tegevus

Hindamine on tegevus, mille käigus toimub teadmiste kontrollimine, faktide fikseerimine, antakse hinnang ja tagasiside tehtud tööle. Hinnangu oluline osa on ka edaspidiseks õppijat motiveerida õppima.

Hindamine kui protsess, mille käigus antakse õiglane ja erapooletu tagasiside ja see peab toetuma kindlatele kriteeriumitele.

Soovitusi hindamise kavandamiseks

 • Kindel hindamise eesmärk
 • Välja töötatud detailne hindamiskaala
 • Sobiv hindamismeetod
 • Täpsustage ja kooskõlastage õpilastega hindamiskriteeriumid
 • Kõik õpiväljundid peavad olema hinnatud
 • Tagasiside andmine
 • Hindamise mahu kontrollimine

Õpiväljundid

Õpiväljundid on õppimise tulemusena saavutatud elukestva õppe võtmepädevused.
Õpiväljundid peavad olema detailselt kirjeldatud ja olema kooskõlas saavutatava kvalifikatsiooniga.

Hindamiskriteeriumite verbid

 • Teab – nimetab; loetleb, kirjeldab, defineerib, tunneb ära, reprodutseerib; teab kuupäevi, sündmusi jt fakte; on võimeline sõnastama peamise idee, mõtte, põhimõtte;
 • Tunneb – saab aru informatsioonist, mõistab tähendust; analüüsib; seletab, põhjendab; on võimeline infot üle kandma uude konteksti; fakte interpreteerima, võrdlema, erinevusi välja tooma, vastandama; korrastama, grupeerima, põhjusi, järeldusi sõnastama
 • Oskab – on võimeline praktiliselt sooritama, demonstreerib.

Eristav ja mitteeristav hindamine

Eristav hindamine
 • on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul määratakse õpiväljundite saavutatuse tase numbrilise hindena.
 • Hindamise skaalas on positiivsed ja negatiivsed hinded (lävend, „4“ ja „5“).
 • Eristava hindamise puhul kirjeldatakse iga hinde juurde hindekriteeriumid.

Mitteeristav hindamine
 • on kokkuvõtva hindamise viis, mille puhul õpiväljundite saavutatuse taset pole võimalik või vajalik eristada.
 • Mitteeristava hindamise puhul määratlekse lävend
 • Lävendile vastamise või selle ületamise korral väljendatakse piisavat tulemust sõnaga „arvestatud“.
 • Lävendist madalamal tasemel ehk ebapiisavat tulemust väljendatakse sõnaga „mittearvestatud“.
 • Mitteeristava hindamise puhul kirjutatakse hindamismeetodi juurde lävendikriteeriumid

Hindamiskriteerium on kirjeldus - MILLE ABIL hinnatakse....

 1. Hindamiskriteeriumid kirjeldavad teadmiste ja oskuste oodatavat taset ning ulatust.
 2. Hindamiskriteeriumid on sõnastatud õpiväljundite alusel, kuid oluliselt suurema detailsusega (milliseid aspekte hinnatakse).
 3. Hindamiskriteeriumid jagunevad hinde- ja lävendikriteeriumiteks.
 4. Lävendikriteeriumid on mitteeristava hindamise puhul kasutatavad hindamiskriteeriumid, mis kirjutatakse iga hindamismeetodi juurde eraldi.