Rose City Park Elementary School

Newsletter May 12, 2023

Một Cộng Đồng Học Tập Và Cùng Nhau Phát Triển

A Community Learning and Growing Together

Message from Principal Bacon / Thông Điệp từ Hiệu Trưởng Bacon


Message from Principal Bacon


May 12, 2023

Dear RCP Families,


This past week was national Teacher Appreciation Week. Big thanks to PTO, HPH and the families who honored and recognized the incredible hard work and dedication of all of our RCP staff. We definitely felt the love.


As part of teacher appreciation week, I want to also recognize the following staff who met 5 year milestones in their career with PPS:


Kim Vorasai (K) 25 years

Lauren Skye (2nd) 15 years

Dani “Ms. Mac” Koping (PE) 10 years

Erika Durant (Instructional Specialist) 10 years

Jessica Bickford (Reading) 5 years


I also want to express gratitude to the Portland Urban Beekeepers who not only came into our K and 1st grade classrooms to share about the amazing and critical role pollinators play in our world, but also then made a financial contribution to support purchasing of supplies for our classrooms and garden.


Some of you may have heard, but several weeks ago we began a Golden Tray Award in our cafeteria to recognize classes that are working hard to maintain expectations to keep our cafeteria a safe and positive place. The winning classes each week earn a special prize determined as a class. See pictures above.


Finally as we continue to complete state testing this month with our 3-5th graders, I would like to encourage all families to support their kids in eating and sleeping well along with avoiding absences as much as possible. Scheduling make-up tests is quite difficult for our team. Thanks for your support and cooperation.


In Solidarity,


Principal Bacon


----------------------------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 5, 2023


Các Gia Đình RCP Thân Mến,


Tuần vừa qua là Tuần Lễ Tri Ân Giáo Viên toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn PTO, HPH và các gia đình đã vinh danh và công nhận sự chăm chỉ và cống hiến đáng ghi nhận của tất cả nhân viên RCP của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn cảm nhận được tình yêu của mọi người.


Là một phần của tuần tri ân giáo viên, tôi cũng muốn ghi nhận những nhân viên sau đây đã đạt được các cột mốc 5 năm trong sự nghiệp của họ với PPS:


Kim Vorasai (K) 25 năm

Lauren Skye (Lớp 2) 15 năm

Dani “Ms. Mac” Koping (Thể dục) 10 năm

Erika Durant (Chuyên gia giảng dạy) 10 năm

Jessica Bickford (Đọc sách) 5 năm


Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người nuôi ong ở Portland Urban Beekeepers những người không chỉ đến các lớp mẫu giáo và lớp 1 của chúng ta để chia sẻ về vai trò tuyệt vời và quan trọng của các loài thụ phấn trong thế giới của chúng ta, mà còn đóng góp tài chính để hỗ trợ mua dụng cụ cho lớp học, sân vườn của chúng ta.


Một số bạn có thể đã nghe nói, nhưng vài tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu trao Giải thưởng Khay Vàng trong phòng ăn trưa của chúng tôi để ghi nhận những lớp học đang nỗ lực duy trì kỳ vọng để giữ cho phòng ăn của chúng ta là nơi an toàn và tích cực. Các lớp chiến thắng mỗi tuần nhận được một giải thưởng đặc biệt xem hình trên.


Cuối cùng, khi chúng ta tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra của tiểu bang trong tháng này với học sinh lớp 3-5, tôi muốn khuyến khích tất cả các gia đình hỗ trợ con em mình ăn, ngủ tốt và tránh vắng mặt nhiều nhất có thể. Lên lịch kiểm tra là khá khó khăn cho nhóm của chúng tôi. Cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của bạn.


Trong Đoàn Kết,


Hiệu Trưởng Bacon

Big picture

Student Poems for Poetry Month/Thơ Học Sinh cho Tháng Thơ


Shang Ya!

I want to be your friend.

Forever and ever without being mean.

When candy falls out of the sky and the summer is winter.

When the cherry blossoms never bloom.

When the flowers are dead in spring

When the sky falls out,

Not till then will me and you stop being friends.

Sasha - 3rd Grade


I love the oranges, so sweet!

The color orange is majestic, just like books

Orange is the sun

It reminds me of the sun at the beach and

the sunrise

The sun is rising so much!

Orange is Saturn, the color I love the most!

Ms. Green's Class

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS and UPDATES THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

Rose City Park, Roseway Heights and McDaniel Sister School Announcement Thông báo về Trường Kết Nghĩa Hữu Nghị Rose City Park, Roseway Heights và McDaniel

Thông Tin Vườn / Garden Update

Big picture
Big picture

Spirit of Kindness Week / Tuần Lễ Tinh Thần Tử Tế

Big picture
Big picture
Big picture
Big picture

Thông Tin Hội Phụ Huynh / Hội Phụ Huynh News


Trại Hè 2023 ĐÃ MỞ Đăng Ký!

Đăng ký trực tuyến có thể được tìm thấy ở đây: https://hphpdx.org/go/traihe2023

Đơn đăng ký bằng giấy có thể được yêu cầu tại văn phòng RCP và hoặc RHMS, và nộp vào hộp thư HPH ở cả hai trường.


Gia đình nào mà không đăng ký cho Trại Hè năm nay, HPH muốn mời quý vị tham gia khảo sát để chúng tôi hiểu biết thêm: https://forms.gle/w8Jfg5hpKXYCsfk57

Trại Hè Summer Camp 2023 Registration is OPEN!

Online Registration can be found here: https://hphpdx.org/go/traihe2023

Paper Application can be requested at RCP and or RHMS office, and submitted into HPH mailboxes at both schools.


Families unable to apply for Trại Hè this year, HPH wants to hear your feedback and invite you to participate in our survey here: https://forms.gle/w8Jfg5hpKXYCsfk57

Hội Phụ Huynh is opening up our Board of Director Nomination to VDLI families interested in being a part of our organization to continue the work in supporting the VDLI program. Deadline to submit is Monday 5/15. To apply link can be found here: https://forms.gle/3nsCVqjsysVEMQ7Y6


If you would like to support on a committee instead, please consider signing for HPH Volunteer Form if you haven't already: https://forms.gle/R57XFPQbTqHrHCwZ8


-------------------------------------


Hội Phụ Huynh đang mở Đề Cử Hội Đồng Quản Trị cho các gia đình VDLI quan tâm đến việc trở thành một phần của tổ chức chúng tôi để tiếp tục công việc hỗ trợ chương trình VDLI. Thời hạn nộp là Thứ Hai ngày 15/5. Liên kết tại đây: https://forms.gle/3nsCVqjsysVEMQ7Y6


Nếu quý vị muốn hỗ trợ trong một ủy ban, vui lòng nộp vào Mẫu Tình Nguyện Viên HPH nếu quý vị đã chưa tại đây: https://forms.gle/3nsCVqjsysVEMQ7Y6

Health News / Thông Tin Sức Khỏe

Find links to translations of the following articles in PPS’s supported languages here: Chinese-Simplified; Russian; Somali; Spanish; and Vietnamese


Tìm liên kết cho bản dịch của các bài viết sau bằng các ngôn ngữ được PPS hỗ trợ tại đây:

Chinese-Simplified; Russian; Somali; Spanish; và Vietnamese

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Oregon Health Plan (OHP) eligibility renewals

Please click here for more information on how to get you or your student health coverage through the Oregon Health Plan (OHP).


Gia Hạn Ghi Danh Chương Trình Y tế Oregon (OHP)

Vui lòng nhấp vào OHP VN Link. để biết thêm thông tin về cách nhận bảo hiểm sức khỏe cho bạn hoặc học sinh của bạn thông qua Chương trình Y tế Oregon (OHP).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Student Health Center Appointments Available! Call today.

For more information, please click this link.


Các Cuộc Hẹn của Trung tâm Y tế Học Sinh Có sẵn! Gọi ngay hôm nay.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết này

Physical Education/ Giáo Dục Thể Chất:

Field day is coming! Volunteers needed:

https://www.signupgenius.com/go/5080a4fa9a92fa4f85-field1#/

Ngày Thực Địa Đang Đến! Cần Tình Nguyện Viên:

https://www.signupgenius.com/go/5080a4fa9a92fa4f85-field1#/

SUN School / Thông Tin Sun

BUỔI HỘI THẢO DÀNH CHO PHỤ HUYNH NGƯỜI VIỆT TẠI RCP

Ngày: Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023.

Thời gian: 1PM – 3PM.

RCP SUN rất vui mừng được tổ chức cuộc hội thảo dành cho phụ huynh Việt Nam với một chuyên viên tâm lý người Việt nhiều kinh nghiệm.

Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để biết thêm thông tin


Hội Thảo Phụ Huynh Việt Nam ngày 10 tháng 5 / May 10 Vietnamese Parents workshop.docx


RCP VIETNAMESE PARENTS WORKSHOP

Date: Wednesday, May 10, 2023

Time: 1PM – 3 PM

RCP SUN is excited to host a Vietnamese parent’s workshop with an experienced Vietnamese counselor.

Please click below for more information.


Hội Thảo Phụ Huynh Việt Nam ngày 10 tháng 5 / May 10 Vietnamese Parents workshop.docx

________________________________________________________

Rose City Park SUN is hosting a 3-week SUMMER CAMP!

Mondays – Fridays, 8:30 am – 12:00 noon

July 17 – August 4

Click the link for more information


SUN Summer Camp 2023.pdf


Rose City Park SUN đang tổ chức một trại hè kéo dài 3 tuần!

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 12:00 trưa

17 tháng 7 đến 4 tháng 8

Nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin


SUN Summer Camp 2023.pdf

ART / NGHỆ THUẬT


The VAPA (Visual & Performing Arts) is excited to announce the 2023 Summer Arts Academy! Students will have the opportunity to engage in Dance, Music, Visual Arts, Theatre, and Technical Theatre major classes. More information is in the attachment.


NGHỆ THUẬT VAPA (Nghệ thuật Thị giác & Trình diễn) vui mừng thông báo về Chương Trình Nghệ thuật Mùa hè 2023! Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các lớp chuyên ngành Khiêu vũ, Âm nhạc, Nghệ thuật Thị giác, Sân khấu và Sân khấu Kỹ thuật. Thêm thông tin có trong tập đính kèm.

Big picture

RCP Site Council

RCP Site Council:

Meetings: Mondays 3:30-5:00: June 5th.

Location: Room 215

Agenda and Minutes


Uỷ Ban Hội đồng RCP:

Các cuộc họp: Thứ Hai 3:30 - 5:00: 5 tháng 6.

Địa điểm: Phòng 215


Chương trình nghị sự và Biên bản

Nhu cầu giấy in / Copy Paper Request

Nhu cầu giấy in:


Khi chúng ta bước vào vài tháng cuối cùng của năm học, chúng ta thấy mình thiếu giấy in và hy vọng sẽ nhờ cộng đồng tuyệt vời của chúng ta quyên góp một đến hai xấp giấy in cho mỗi gia đình, nếu đây là điều bạn có thể làm. Vui lòng mang chúng đến văn phòng cho cô Madalyn và cô Karen. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Copy Paper Request!


As we head into the final couple of months of the school year, we find ourselves short of copy paper and are hoping to ask our wonderful community for donations or one to two reams per household, if this is something you can do. Please bring whatever you can to the front office to Ms. Madalyn and Ms. Karen. Thank you so much!

Volunteer Opportunities Các cơ hội tình nguyện khác

Please find details here.


Vui lòng tìm chi tiết tại đây.

Mất và Tìm Thấy Lost and Found

Khu Vực Mất và Tìm Thấy đã di chuyển! Nó hiện nằm trên tầng chính ở phía nam gần Hành lang lớp 3. Nếu bạn đến để kiểm tra đồ thất lạc của học sinh, vui lòng đến văn phòng trước. Cảm ơn!


Lost and Found has moved! It is now located on the main floor on the south side near the 3rd Grade Hallway. If you are coming to check for your student’s lost items, please check in at the office first. Thank you!

Parent Office Hours with the TAG Department/Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ phận TAG:

Ask questions and receive information related to TAG identification, services, processes, etc. We will meet on Zoom, 6:00-7:00 PM on 4/26/23, and 5/31/23.

Zoom link for Parent Office Hours with the TAG Department


(TÀI NĂNG/NĂNG KHIẾU) Đặt câu hỏi và nhận thông tin liên quan đến nhận dạng TAG, dịch vụ, quy trình, v.v. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom, 6:00 - 7:00 TỐI vào ngày 4/26/23 và 5/31/23.

Liên Kết Zoom cho Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ Phận TAG

Những Sự Kiện Sắp Tới/Upcoming Events:


 • May 13th: 9 am-12 pm, Rose City Park Garden Work Party

 • May 15-19th: Spirit of Kindness Week

 • May 19th: RCP All School Rainbow Picture

 • May 29th: Memorial Day = No School

 • May 31st: Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Celebration

 • June 7th: RCP Field Day 9-11 AM (Volunteers needed)

 • June 7th: Early Dismissal 11AM due to Jr. Rose Parade

 • June 7th: Optional Opportunity to Join the Jr. Rose Parade 1-3pm (Details Coming)

 • June 14th: 5th Grade Promotion (AM)

 • June 14th: Last Day of School

 • June 15th 2-3PM: K Connect

 • July 17th - August 4th: SUN School Summer Camp for current K-4th Graders


 • Ngày 13 tháng 5: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa, Làm việc tại Khu Vườn Rose City Park

 • Ngày 15-19 tháng 5 Tuần lễ Tinh thần Tử tế

 • Ngày 19 tháng 5 Chụp hình cầu vồng toàn trường RCP

 • Ngày 29 tháng 5 Ngày Cựu Chiến Binh = Nghỉ học

 • Ngày 31 tháng 5 Lễ kỷ niệm người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương

 • Ngày 7 tháng 6 Ngày thực địa RCP 9-11 giờ sáng (cần tình nguyện viên)

 • Ngày 7 tháng 6 Diễn hành Hoa Hồng thiếu nhi,Tan học sớm lúc 11 giờ sáng

 • Ngày 7 tháng 6 Tùy chọn tham gia Cuộc diễu hành Hoa Hồng Jr. 1-3 giờ chiều (Sắp có thông tin chi tiết)

 • Ngày 14 tháng 6 Lớp 5 Ra Trường (buổi sáng)

 • Ngày 14 tháng 6 Ngày cuối năm học

 • Ngày 15 tháng 6 2-3 giờ chiều Kết nối Mẫu Giáo

 • Ngày 17 tháng 7- 4 tháng 8 Trại hè chương trình SUN dành cho học sinh lớp K-4 hiện tại