Refleksioon

Mis?

Refleksioon on mentaalne protsess, mille abil koostatakse või muudetakse arusaami kogemustest, probleemidest või olemasolevatest teadmistest.

Refleksioon kui oma tegevuse peegeldamine ning analüüsimine, aitades saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest. Tagasivaatamine võib toimuda nii asetleidva situatsiooni ajal kui ka pärast seda.

Miks?

Refleksioon toetab professionaalset määratlust ning sihtide seadmist. Refleksiooni kaudu muudetakse teadvustamata teadmine teadlikuks, see aitab õpetajal analüüsida oma käitumise põhjusi ja paremini mõista oma professionaalset tegevust ning seda laiendada. Ühtlasi aitab oma tugevate ja nõrkade külgede reflekteerimine areneda.


Samas on refleksioon kasulik ka õpilastele, et nad märkaksid oma arengut, ning siinkohal on oluline roll õpetajal õpilaste suunamisel (enese)analüüsini.


Et refleksiooniprotsessis jõutaks tegevuse aluseks olevate põhimõtete ja uskumuste analüüsini, on vaja kogemust, oskust ja teoreerilist tausta, millele oma kogemus paigutada.

Mida?

Reflekteerida võiks aktuaalset või muutmist vajavat, nagu õppesisu, õpilaste ja enda käitumist, motivatsiooni, eesmärkide ja õpiväljundite täitmist, enda tõekspidamisi, arusaamu jne.

Refleksioon on eriti kasulik probleemsete juhtumite juures, kuid samas on oluline analüüsida ka seda, kui midagi hästi läheb. Refleksioonil peaks olema eesmärk ning tulemus ning tegevuse analüüs peaks viima uuenenud tegevuskavani edaspidise tarbeks.

Kuidas?

Refleksiooniprotsessi iseloomustades võib välja tuua, et see on aktiivse mõtlemise tulemusel toimuv probleemi lahendamisele suunatud teadvustatud (või ka teadvustamata) analüüsiv mõtlemine oma mõtlemise ja käitumise üle. Seega võib eristada kolme etappi: tagasivaatamine, analüüsimine ning tähenduse leidmine.

Refleksiooniprotsess on mõjutatud sotsiaalsest ümbrusest, mistõttu peaks probleemide analüüs toimuma sotsiaalses kontekstis ning inimesel peaks olema võime end probleemist distantseeruda ning analüüsida seda ka kui kõrvalseisja.
Becoming a Reflective Teacher

* * *