Tipos de gobierno

Hhhhhh

Hhhhhhhhhhhhhnhgdthmt,tarde murmurar,yugo,hyfpluymdfplmuyplfdlpmytplrplstympllpjytlrlpsyjlptpllpjtypldplkytlrlykdtlrytkddfkhtdrjytrtkyskytrkdytrkytrdkutrkutdrtyksrktyrkystrjtyrsjytrsjytezjytdzjytdzjtdzjytrzkytrzjytrzjytrktyrkytrjzytzrkytrzjytrzjytezjytrzjtyezjytezjrtezjrtejtrezyjrejyrezjtrezjtrezjtrezjtrezjtrdzjgrzdjgrdzjgrdjgrzdjgrdjytzdjthdjhtdjthrhktfkhtrkhtxfkhtxfkhtxfmhtfmthfxthf