תאונות חצר

השנה בחרנו להתמקד בסוגיית תאונות חצר במגזר הבדואי.
ילדים ללא בלמים