Thomas 'Stonewall' Jackson

The Stonewall of the confederacy