Moslims In Dialoog (MID)

Voor een islâmitisch bewustzijn!

"Moslimvertegenwoordigers" in het vizier!Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Allâh de Verhevene heeft in Zijn Luisterrijke Qur’ân gezegd (interpretatie van de betekenis):

(Zij zijn) degenen die een afwachtende houding tegenover jullie aannemen en als jullie een overwinning van Allâh ten deel valt, zeggen zij: ,,Wij waren toch met jullie?” Maar als die de ongelovigen ten deel valt, zeggen zij: ,,Hebben wij jullie niet geholpen en hebben wij de gelovigen niet van jullie afgehouden?” Dan zal Allâh onder hen rechtspreken op de Dag der Opstanding.” {Qs 4:141}


En onze geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“De meest verdorven onder de mensen is hij die twee gezichten heeft. De ene groep komt hij met een gezicht tegemoet en de andere weer met een ander gezicht.” (al-Bukhârî)


Hypocrisie is wereldwijd een van de meest gehate karaktereigenschappen die men kan hebben. In de Islâm worden hypocrieten gezien als een van de meest verachtelijke groepen mensen. Zij lijden vaak aan een persoonlijkheidsstoornis en het ontbreekt hun vooral aan zelfvertrouwen, eergevoel en het vermogen om op zichzelf te rekenen. Daarom heeft een hypocriet steevast de neiging zich te scharen achter degene van wie hij denkt dat hij hem macht, aanzien en geld zou kunnen verschaffen. Door het ‘schijngevoel’ altijd afhankelijk van anderen te zijn, is hij nooit in staat een vast standpunt in te nemen en zich aan enige vorm van waardige principes te houden. Bepaalde principes worden door hem in acht genomen overeenkomstig zijn schijnheilige houding tegenover de standpunten van anderen, waarvan hij vindt dat zij dienen te stroken met zijn begeerten en persoonlijke belangen. Hij kan daarom zijn loyaliteit in een oogwenk bijstellen als de situatie daarom vraagt.


Wat ons ertoe heeft aangezet te spreken over hypocrisie en hypocrieten, zijn de uitlatingen die in de media zijn gedaan door een aantal zichzelf benoemde “moslim-vertegenwoordigers”.


Dit omdat zij nadrukkelijk en herhaaldelijk de vinger leggen op onderwerpen die vaak aangesneden worden door vele politici en een aantal westerse denkers met de intentie de Islâm en haar voorvechters zwart te maken. Onderwerpen zoals gelijkheid tussen man en vrouw, geweldpleging jegens de vrouw, radicalisme en extremisme.


Wij vragen ons hardop af of deze “moslimvertegenwoordigers” uit oprechtheid spreken en het goede voor de moslims willen. Het lijkt erop dat zij trachten een vooraf uitgestippeld plan tot uitvoering te brengen, van waaruit zij een tegenprestatie willen leveren aan degenen die hen met deze functie hebben opgescheept. Zij hadden hier nooit van durven dromen, en hierdoor trachten zij hetgeen waarin de rechts-extremisten hebben gefaald, namelijk; het verprutsen van de eeuwige islâmitische principes door deze te overgieten met ‘moderne’ losbandigheidsbegrippen.


Welke andere uitleg zou men kunnen geven aan de uitnodiging van dergelijke figuren aan de moslimjongeren om zogenaamd extremisme en radicalisme te bestrijden, wetende dat deze begrippen die gebezigd worden door de media en politici de laatste tijd geleidelijk geassocieerd worden met de Islâm zoals zij oorspronkelijk geopenbaard werd aan onze geliefde profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem). Vandaar dat een aantal moskeeën en de bijbehorende imâms in de media bestempeld worden als zijnde radicaal. Of hebben deze overheidsdienaren een andere versie van de Islâm voor ons in petto? Het mag wel duidelijk zijn dat het bij hun behoorlijk schort aan de nodige kennis over een religie die zij zelf beweren te belijden.


Als dit niet zo is, laat hen ons dan de uitleg geven over het radicalisme dat zij zo vijandig gezind zijn. En laat hen dit vervolgens bekendmaken via de media en niet in gesloten zittingen, waarin zij de eventuele hypocrisie en leugens onopgemerkt kunnen vergoelijken, vissend naar de goedkeuring van de moslims.


Kortom, hoog tijd voor een heel grote schoonmaakactie. Weg met deze subsidieknuffelaars die op geen enkele wijze de moslims vertegenwoordigen, maar zich meer zorgen maken om hun gladde kapsels/kinnen en strakke driedelige pakken en middels hun “dure” woorden en zinnen indruk proberen te maken in de media.


Tijd dus voor een kleine “moslimlente” om echte idealisten met hart voor de Islâm op de juiste plek te krijgen!


Moge Allâh de Verhevene ons beschermen tegen hypocrieten en onze daden zonder hypocrisie laten zijn. En moge Allâh de Alwijze ons accepteren als oprechte moslims, Allâhumma âmîn.


Subh'ânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,