Kärnkraft

Av: Fredrik Karlsson och Kristoffer Andersson

Big image

Kärnkraft i Sverige

Kärnenergi är den energiform som frigörs när atomkärnor slås samman. Denna sortens energi finns lagrad i bland annat det radioaktiva ämnet uran, vilket enkelt kan förklaras som kärnkraftverkens bränsle. I Sverige står idag kärnkraften för den näst största produktionen av elektricitet och tack vare dess driftsäkerhet och effektivitet, men även låga koldioxidproduktion gör det kärnkraften till en väldigt betydelsefull energikälla.

Tillgång i Sverige

I Sverige finns idag tre kärnkraftverk som producerar elektricitet. Dessa är Forsmark, Ringhals och Oskarshamn, som tillsammans omfattar sammanlagt tio kärnreaktorer. Tidigare fanns även kärnkraftverket i Barsebäck, men som på grund av politiska beslut tvingades stänga 2005.

Miljöpåverkan

Fördelen med kärnkraft är främst dess effektivitet och driftsäkerhet, men en annan betydelsefull faktor i produktionen är att kärnkraften praktiskt taget är näst intill befriad från klimatpåverkan. Men till kärnkraftens nackdel mot låga koldioxidutsläpp så finns det andra konsekvenser som skulle kunna skapa förödande effekter på såväl miljön som människor. Det skulle till exempel kunna ske genom en kärnkraftsolycka då radioaktivt uran kan läcka rakt ut i naturen. Inte bara möjlig spridning av radioaktivt avfall kan påverka miljön mycket utan ofta kritiseras även själva brytningen av uran, som leder till stora utsläpp av koldioxid.
Big image

Lagring

Kärnenergi kan efter det första året efter användning förvaras isolerat i en kylvattenbassäng inuti kärnkraftverket. Efter det mellanlagras det i andra bassänger i 40 år, och först därefter kan det slutförvaras, inkapslat långt nere i berggrunden. För Sveriges del slutförvaras kärnavfallet i Forsmark i Uppland.

Produktionskostnad

Kostnaden för att producera kärnkraft är relativt låg. De samlade produktionskostnaderna är omkring 20 öre/kWh, och då är drift, kapital, kärnbränsle

samt effektskatt och avgifter för att ta hand om det radioaktiva bränslet inräknade.


Big image

Effekt

I Sverige är kärnkraften en del av kärnan i elproduktionen. De tio svenska reaktorerna står för näst intill hälften av den el vi använder och tillsammans med vattenkraften står kärnkraften som basproduktionen i Sveriges energisystem.