עמוד העדות

מגישים: בן יובל עילי וליאל

עמוד העדות

השהאדה היא ה"אני מאמין", או האמונה הבסיסית, של האסלאם. "אין אל מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה" בהיותו העמוד החשוב ביותר הוא מניח את הבסיס לכל האמונה והמצוות האסלאמיות. מבחינת האסלאם האידאל הוא שהמשפט הזה יהיה הראשון שישמע תינוק עם היוולדו. מלמדים אותו ילדים ברגע שהם מסוגלים להבין אותו, והם חוזרים עליו בכל יום מימי חייהם. מוסלמים חוזרים על המשפט הזה בכל תפילה שלהם, ואנשים הרוצים להמיר את דתם לאסלאם מוכרחים לשנן אותו. אדם מוסלמי היודע שהולך למות, צריך להגיד את משפט זה לפני מותו. השיעים לא מחשיבים את השהאדה לעמוד נפרד אלא לחלק מעמוד האמונה.

העדות

המוסלמי מצעיר על אמונתו באמרו את המשפט: "אַשְׁהַדֻ אַנַּ לַא אִלַאהַ אִלַּא אללַּהַ, וַּאַשְׁהַדֻ אַנַּ מֻחַמַּדַן רַסוּלֻ אללַּה"

פרוש המשפט: אני מעיד כי אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה. ההצהרה מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון המאמין מכיר בקיומו של אל אחד בלבד, ובחלק השני הוא מכיר בהיות מוחמד שליחו של האל. זהו "האני מאמין" של המוסלמי. כל מוסלמי חוזר על הצהרה זאת פעמיים ביום, ומי שכופר בא נחשב למי שנטש את דת האסלאם.