Haydi Ankara!

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı 2015

Big image

2015 Yılı Mali Destek Programları


Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 20.000.000 TL tutarında destek kullandıracaktır.

Happy Kids yanınızda: Ankara Kalkınma Ajansı desteklerinden yararlanmaya!

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/İLTEK


Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Bölgeleri
 • Kümeler
 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri ve enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • İhracatçı birlikleri


Bütçe

Toplam Bütçe: 10.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı 150.000 TL

Azami Destek Tutarı 500.000 TL

Asgari Destek Oran ı%25

Azami Destek Oranı %50


Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 01/04/2015 Saat 17:00Örnek Proje Konuları


 • Elektrikli ve yanmalı motorlar; elektro teşhis cihazları; ölçü, kontrol, ayar, kalibrasyon alet ve cihazları; gaz türbinleri; lazerler; metal işleme için nümerik kontrollü cihazlar gibi katma değeri yüksek olan ileri teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik projeler
 • Üretim yapan firmaların tasarım, üretim ve kurumsal kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek üzere ortak ar-ge, ür-ge, laboratuvar (elektrik güç ekipmanları test ve kalibrasyon merkezi, dişli ve güç aktarma sistemleri uygulama ve araştırma merkezi, vb.) gibi merkezlerin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler
 • İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların ihracata başlamasına veya ihracat düzeylerini geliştirmesine yönelik gerekli belgelendirmeleri (ISO 9000 Kalite Standartları, Çevre: ISO 14000, CE işareti alımı hizmetleri, vb.) sağlamalarını içeren projeler
 • İleri teknolojili ürün ve hizmetler için ulusal ve uluslararası akreditasyonların sağlanmasına yönelik projeler
 • Teknoloji yoğun ürünlerin markalaşmasına yönelik kurumsal ve teknik altyapıların geliştirilmesine hizmet edecek projeler
Big image

Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı


Referans: TR51/15/SOS (ALT/KAP);

(SOS-ALT – Sosyal Altyapı Bileşeni); (SOS-KAP – Kapasite Geliştirme Bileşeni)


Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, ilçe müdürlükleri, bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri/enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler


Bütçe

Toplam Bütçe: 6.000.000 TL


Sosyal Altyapı Bileşeni (SOS ALT)


Bütçe 4.000.000 TL


Asgari Destek Tutarı 200.000 TL

Azami Destek Tutarı 1.000.000 TL

Asgari Destek Oranı %25

Azami Destek Oranı %75
Kapasite Geliştirme Bileşeni
(SOS KAP)

Bütçe 2.000.000 TL


Asgari Destek Tutarı 50.000 TL

Azami Destek Tutarı 200.000 TL

Asgari Destek Oranı %25

Azami Destek Oranı %90


Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00

Örnek Proje Konuları - SOS-ALT Bileşeni

 • Göçle gelen grupların topluma sürdürülebilir biçimde uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı toplum merkezlerinin kurulması
 • İşsizler ya da düşük vasıflı işçilerin aktif işgücü talebine uyumlarını sağlayacak eğitim altyapılarının kurulması
 • Engelli ve yaşlılar için sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler sunmaya yönelik altyapıların bluşturulması
 • Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve sığınma evi gibi hizmet merkezlerinin kurulması ve/veya mevcut merkezlerin hizmet kalitelerinin ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi
 • Fiziksel altyapıların yaşlı ve engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak şekilde iyileştirilmesi
 • Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici yenilikçi merkezlerin kurulması
 • Ev eksenli çalışan kadınlar için ortak üretim mekânlarının kurulması
 • Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik bütüncül ve sistematik yaklaşımlar benimseyen, yenilikçi iş modelleri geliştiren merkezlerin oluşturulması
 • Madde bağımlıları/suça itilmiş gençler/mahkûmlar gibi grupların rehabilitasyonu ve sosyoekonomik hayata dâhil olmalarını sağlayacak altyapıların tesis edilmesi
 • Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların toplumsal yaşama sağlıklı katılımını sağlayacak barınma, eğitim vb. imkânlara yönelik altyapıların oluşturulması
 • Sosyal dayanışma ağlarını güçlendirmeye, rehabilitasyon hizmetleri sunmaya, şiddet mağdurlarına psikolojik, sosyal ve hukuki destekler sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması


Sosyal Altyapı Bileşeni kapsamında sunulacak proje tekliflerinin;

 • Somut ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesi,
 • Mevcut kurum/kuruluş/tesislerin hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik tadilat, yenileme vb. faaliyetler de dahil olmak üzere inşaat ve yapım işlerini bulundurması,
 • Yenilikçi ve sistematik çözüm modellerinin geliştirilmesi, uygulanması ve kurumsallaştırılmasını içermesi,
 • Faaliyet alanı ile ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerini dikkate alması gerekmektedir.

SOS-KAP Bileşeni Örnek Projeler


 • Göçle gelen grupların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren yenilikçi projeler
 • Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına hizmet edecek yeni iş ve finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Engelli ve yaşlılar için gezici sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Gençleri ve çocukları madde bağımlılığından ya da riskinden korumaya yönelik projeler
 • Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespiti ve çözüm modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici projeler
 • Alt bölgelerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin erişilebilirliğini artırmaya yönelik projeler
 • Mevcut sosyal hizmet altyapılarına yenilikçi sistemlerin entegrasyonuna yönelik projeler
 • Şiddet ve istismarla mücadelede ihtiyaç duyulan destekleyici hizmetlerin kalite ve kapasitesinin iyileştirilmesine ilişkin projeler
 • Madde bağımlıları/şiddet mağdurları/mahkûmlar/sokakta yaşayan çocuklar gibi özel sosyal politika gerektiren grupların rehabilitasyonu ve güçlendirilmesini sağlayacak hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerKapasite Geliştirme Bileşeni kapsamında sunulacak projelerin;


 • Öncelikler doğrultusunda yenilikçi, sistematik değişim hedefleyen ve sürdürülebilir çözüm modelleri geliştirmesi,
 • Sistem tasarımı, eğitim, örgütlenme ve uygulamalar bütününden oluşması,
 • Faaliyet alanı ile ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerini dikkate alması gerekmektedir.
Big image
Big image

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı


Referans: TR51/15/SÜR/SÜRKA; (SÜR – Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar);

(SÜRKA – Kar Amacı Güden Kurumlar)


Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, ilçe müdürlükleri, bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri ve enstitüler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar)
 • Birlik ve kooperatifler


Bütçe

Toplam Bütçe: 4.000.000 TL


Kar Amacı Gütmeyen (SÜR)


Asgari Destek Tutarı 75.000 TL

Azami Destek Tutarı 300.000 TL

Asgari Destek Oranı %25

Azami Destek Oranı %90Kar Amacı Güden (SÜRKA)


Asgari Destek Tutarı 75.000 TL

Azami Destek Tutarı 500.000 TL

Asgari Destek Oranı %25

Azami Destek Oranı %50


Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00


Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

KAYS-PFD Sistemi, 26 Ocak 2015 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Örnek Proje Konuları


 • Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması ya da mevcut tesislerin üretim kapasitesinin geliştirilmesi projeleri
 • Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler
 • Tarım işletmelerinde teknoloji kullanımı ve Ür-Ge/Ar-Ge entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik projeler
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının sebze ve meyve kurutma, seracılık ve sulama (biyogaz tesisleri, teknolojik ve jeotermal seracılık faaliyetleri vb.) alanlarında kullanılmasına yönelik projeler
 • Yörelere özgü el sanatları ve ürünlerin pazar araştırması yapılmak suretiyle, üretilmesi, ticarileştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve ihracatına yönelik projeler
 • Meslek edindirme kursları, atölye faaliyetleri, satış ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler
 • Mevcut tarımsal kooperatif ve birliklerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler
 • İlçelerde, ulaşım güzergâhlarında yerel ürün satış ünitelerinin düzenlenmesi projeleri
 • Esnafın ve turistik işletmelerin hizmet kalitesini artıracak, eğitimlerle entegre sertifikasyon modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması projeleri
 • Uluslararası turizm sertifikasyon gerekliliklerini tamamlama ve ilgili ağlara dâhil olmaya yönelik projeler
 • Yörelere özgü tarihi, doğal, kültürel, jeolojik özellikleri turizme kazandırma amaçlı müze ve sergi alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler
 • Kırsalda turistik konaklama imkânlarını geliştirmeye yönelik yenilikçi projeler
 • Çiftlik, kültür, yayla, termal turizm gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine ve standart kazanmasına yönelik projeler
 • İmalat sektöründe yeni yatırımlar veya kapasite artışı projeleri

Big image