חומרים מתכתיים

מבנה ותכונות

הקדמה


משפחת החומרים המתכתיים שייכת למבני הענק.

שמירב היסודות בטבלה המחזורית הם מתכות.

gallium spoon melts in tea