החברה הפאודלית

מגישה: שיר יפת ז'4 מוגש למורה: מירי מרקוביץ