Indtjening og årsregnskabet

Kapitel 8 og 9

8. Virksomhedens indtjening

I kapitel 6 så vi på virksomhedens indtægter, og i kapitel 7 behandlede vi virksomhedens omkostninger. Virksomhedens indtægter er forhåbentlig større end virksomhedens omkostninger, dvs. at virksomheden giver overskud. Kapitel 8 har netop fokus på virksomhedens indtjening. Vi opgør bl.a. dækningsbidraget for et produkt og foretager forskellige nulpunktsberegninger.

Dækningsbidrag pr. enhed

Dækningsbidrag pr. enhed viser, hvor meget virksomheden tjener, når den sælger 1 stk. af et produkt. Dækningsbidraget pr. enhed beregnes som forskellen mellem produktets salgspris og produktets variable enhedsomkostninger.

Dækningsbidrag i alt

Dækningsbidrag i alt viser, hvor meget virksomheden tjener på et vareparti eller en varegruppe, eller hvor meget hele virksomheden samlet set tjener i en periode. Dækningsbidraget i alt beregnes som forskellen mellem omsætningen og devariable omkostninger i alt.

Dækningsgraden

Dækningsgraden er et såkaldt nøgletal, der viser, hvor meget dækningsbidraget udgør i procent af salgsprisen eller af omsætningen. Hvis dækningsgraden beregnes for en enkelt produktenhed, beregnes den på denne måde:

Dækningsgradens beregning

Big image
Big image

Nulpunktsafsætning

En virksomhed kan i nogle tilfælde have behov for at vide, hvor meget den mindst skal afsætte af et produkt, før den får dækket sine kapacitetsomkostninger.
Big image

Reklamenulpunkt

Den afsætning hvor en reklameindsats lige akkurat bliver dækket ind af et mersalg. Ved yderligere salg går indsatsen i plus.
Big image

Kapitel 9

Årsregnskabet

Den afsætning hvor en reklameindsats lige akkurat bliver dækket ind af et mersalg. Ved yderligere salg går indsatsen i plus.
Big image

ResultatopgørelseEn resultatopgørelse viser virksomhedens indtjening (overskud eller underskud) i et regnskabsår. Figur 9.2 viser en resultatopgørelse.

Resultatopgørelsen er opdelt i en venstre og en højre side. Denne opstillingsform kaldes kontoform. I venstre side vises de omkostninger, virksomheden har haft i årets løb. I højre side vises de indtægter, virksomheden har opnået i løbet af året.

Indtægterne er først og fremmest salgsværdien af de varer eller serviceydelser, virksomheden har solgt og leveret til sine kunder i årets løb. Omkostningerne viser forbruget i kr. af fx varer, arbejdskraft og serviceydelser.

Big image

Balance

En balance viser virksomhedens økonomiske situation på en bestemt dag. Når en virksomhed etableres, udarbejdes der en såkaldt åbningsbalance. Herefter opstilles der en balance ved udgangen af hvert regnskabsår, dvs. pr. 31. december.

Figur 9.3 viser en balance pr. 31. december. Balancen er ligesom resultatopgørelsen opstillet i kontoform med en venstre og en højre side.

Balancens venstre side viser virksomhedens aktiver ved regnskabsårets slutning. Aktiver er de værdier (beholdninger), som virksomheden har anbragt (bundet) penge i. Aktivsiden viser med andre ord virksomhedens investering(pengebinding).

Balancens højre side viser virksomhedens passiver ved slutningen af regnskabsåret. Passiverne viser, hvordan virksomheden har skaffet de penge, den har placeret i aktiverne. Passivsiden viser med andre ord virksomhedensfinansiering (pengefremskaffelse).

Big image