Houdt uw brievenbus in de gaten!

Controle op de toekenningsbeslissing Ziektewet

Als gevolg van de modernisering van de Ziektewet krijgen alle werkgevers de Ziekte- en WGA-uitkeringen doorbelast die veroorzaakt zijn door de zogenoemde flexwerkers.  Binnenkort ontvangt u een overzicht van het UWV. Bekijk de toerekening goed. U heeft slechts vier weken de tijd om de gegevens te controleren en zonodig bezwaar in te dienen.

Wat verandert er?

Werkgevers betalen vanaf 2014 niet alleen meer een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband. Ze betalen ook een gedifferentieerde Ziektewetpremie en een gedifferentieerde WGA-flexpremie voor werknemers met een flexibel dienstverband, de zogenoemde ‘flexwerkers/vangnetters’. Om de gedifferentieerde premies voor 2014 vast te stellen, kijkt het UWV naar de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn uitbetaald aan ziek uit dienst getreden werknemers. Deze premies zullen in het najaar van 2013 voor het eerst door de Belastingdienst worden vastgesteld.  Als u geen eigen risicodrager bent, krijgt u Ziektewet- en WGA-uitkeringen doorbelast van de Belastingdienst via de gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA-flex. Heeft u al gekozen voor het eigen risicodragerschap Ziektewet, dan draagt u direct de financiele schade. Of u nu wel of geen eigen risicodrager wordt/bent, het spreekt voor zich dat de toerekening goed gecontroleerd moet worder, temeer omdat de financiele risico’s op kunnen lopen tot ongeveer € 150.000,00 per flexwerker en gedurende maximaal 12 jaar lang aan u doorbelast kunnen worden. Het UWV stuurt vanaf medio mei 2013 de toekenningsbeslissingen. Elke werkgever krijgt een overzicht van de uitkeringen Ziektewet die het UWV aan de betreffende werkgever toerekent. Deze beslissing dient zorgvuldig op juistheid te worden beoordeeld. Als de opgave niet juist blijkt te zijn, heeft u slechts 4 weken de tijd om de onderliggende dossiers op te vragen en een bezwaar in te dienen.  Wij willen u hier met klem op attenderen. Als de controle niet zorgvuldig plaatsvindt, kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan. Uiterwijk Winkel helpt u graag dit te voorkomen.

Toekenningsbeslissing 2012/2013 alsnog in de bus

Het UWV bepaalt de gedifferentieerde premies voor 2014 aan de hand van van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn uitbetaald aan ziek uit dienst getreden werknemers.  De afgelopen jaren heeft het UWV die beslissingen echter niet aan de werkgevers toegezonden, omdat de toenmalige wet hen geen belang gaf bij het maken van bezwaar. Op de website van het UWV is vermeld dat het UWV de betreffende toekenningsbeslissingen van 2012 en 2013 nu alsnog aan de betreffende werkgevers gaat toezenden.

UWV en de Belastingdienst, stap voor stap

Vanaf 1 januari 2013 krijgt de ex-werkgever direct een kopie van de WGA-flex beslissing;Per 1 juli 2013 geldt dat ook voor de Ziektewet-flex beslissing;In de week van 13 mei start het UWV met de verzending van de Ziektewet-flex beslissingen over 2012. Dit proces moet vóór 1 september zijn afgerond;Het UWV stuurt ook de WGA-flex beslissingen. De afronding hiervan is eind november 2013;De Ziektewet-flex beslissingen over de 1e helft van 2013 worden na bovenstaande verzonden;Eind november 2013 stuurt de Belastingdienst de beschikking loonheffing gedifferentieerde premie WGA-flex (voor niet-WGA-eigen risicodragers, ook WGA-vastpremie) en Ziektwet-flex aan werkgevers. Het is niet duidelijk of er dan nog bezwaarmogelijkheden zijn.

De procedure – deel 1: opvragen beschikkingen

U ontvangt een informatiebrief van het UWV met bijlage. De bijlage bevat een lijst met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewet of WGA-flexuitkering hebben ontvangen. De ex-werkgever vinkt aan welke beschikkingen hij wil ontvangen. Dit móet echter binnen 4 weken zijn teruggestuurd aan het UWV. Daarop ontvangt de ex-werkgever alle beschikkingen die met recht, hoogte en duur van de uitkering te maken hebben. Dit noemen wij de toekenningsbeschikking. De Arbodiensten ontvangen de herstelbeschikkingen; het UWV informeert u hierover.

De procedure – deel 2: mogelijkheid tot bezwaar

Werkgevers hebben na ontvangst van de toekenningsbeslissingen (briefdatum UWV) 6 weken de gelegenheid bezwaar te maken tegen de betreffende beslissingen. Voor medische beschikkingen geldt een termijn van 2 weken.

Bezwaar maken kan u veel geld besparen

Middelgrote en grote werkgevers doen er verstandig aan te (laten) onderzoeken of de toekenningsbeslissing wel juist is. Uit onderzoek blijkt dat op het toekennen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen door het UWV een grote foutmarge van toepassing is. De Belastingdienst neemt de werkgevers van het UWV één op één over. Hierdoor is er geen controle op juistheid van de beschikkingen gedifferentieerde Ziektewetpremie en gedifferentieerde WGA-premie die u dit najaar ontvangt.  Als u te laat bent met bezwaar maken, is er geen andere mogelijkheid meer en loopt u het risico onnodig te hoge premies te moeten betalen.

Hoe kan Uiterwijk Winkel helpen?

Wij kunnen de toekenningsbeslissingen controleren op juistheid. Ook kunnen wij bezwaar indienen op mogelijk onterechte doorbelastingen. Onze specialisten kunnen de toekenningsbeslissingen analyseren en onjuistheden eruit halen.  Uiterwijk Winkel onderzoekt de mogelijkheden om eventuele fouten te herstellen. Daarna kan er op basis van de werkelijke gegevens een correcte beschikking worden gemaakt van de gedifferentieerde Ziektewetpremie en gedifferentieerde WGA-premie. Bij grote loonsommen loont een onderzoek al snel de moeite. Een schijnbaar kleine aanpassing in de premie kan al snel een enorme besparing opleveren.

Wat hebben wij van u nodig?

1. U stuurt ons alvast bijgaande machtiging ingevuld en ondertekend retour, zodat de controle- en bezwaarprocedure voor u kan worden opgestart.2. U stuurt de lijst (ontvangen bij de informatiebrief UWV), voorzien van alle vinkjes, binnen 4 weken na ontvangst retour aan het UWV. U stuurt een kopie van de lijst aan Meijers. 3. U stuurt ons kopieen van de toekenningsbeslissing(en) 2012 en 2013, direct nadat u deze van het UWV heeft ontvangen. Let op: er kan maar bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na ontvangst (briefdatum UWV) van de toekenningsbeslissingen. 4. Daarnaast ontvangen wij graag een kopie van de beschikking gedifferentieerde premie 2013 WGA (van de Belastingdienst) wanneer u nog geen eigen risicodrager voor de WGA bent.

Hoe verloopt het verdere onderzoek?

Onze specialisten analyseren de toekenningsbeslissing(en) 2012 en 2013 en starten met de correctieverzoeken, indien fouten in uw nadeel worden geconstateerd. Het UWV zal een bericht van aanpassing sturen van de toekenningsbeslissing. De Belastingdienst geeft in het najaar een correctie gedifferentieerde Ziektewetpremie en gedifferentieerde WGA-premie af. Indien inzage in personeelsgegevens noodzakelijk mocht zijn, wordt dit gedaan door een arts die geboden is aan het medisch beroepsgeheim.

Wat kost het?

Wij leveren u deze activiteit op basis van no-cure no-pay (maatwerkafspraak). Indien wij andere onvolkomenheden constateren die u meer grip geven op de geldstromen van de sociale zekerheid, ontvangt u eveneens een korte kosteloze rapportage. Ook voorkomen dat u onnodig te hoge gedifferentieerde Ziektewetpremie en gedifferentieerde WGA-premie betaalt? Stuurt u dan bijgaande machtiging ingevuld en ondertekend retour. Wij nemen na ontvangst van de ondertekende machtiging zo spoedig mogelijk contact met u op, om de vervolgstappen door te spreken. Heeft u nu al vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor en vraagt u naar één van onze verzuim- en inkomensspecialisten, tel. 0528-280500.