י' בטבת

מגישה: קרן

משמעות המועד

זהסגהסגעזגעדגכעגעכעגכע