Onderwijs

ROC Friese Poort Leeuwarden

Big image

Oriëntatie in de school

Wat is de visie van de school?


ROC Friese Poort is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De bedoeling is dat je een vak leert voor een specifiek beroep. Dit doen de leerlingen door het delen van kennis en ervaringen, beleeft mooie momenten met elkaar en sluit vriendschappen.

Het allerbelangrijkste voor ROC Friese Poort is dat de leerlingen een goede opleiding krijgt aangeboden. De school zorgt ervoor dat de leerlingen goede begeleiding krijgen, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en een diploma behaalt waarmee hij/zij na de studie gemakkelijk een baan vindt.


Ook een kenmerk van ROC Friese Poort is de kleinschaligheid. De opleidingen hebben allemaal een eigen gedeelte in het schoolgebouw met bijvoorbeeld praktijkruimten en eigen leercentra waar je alvast je huiswerk kunt maken. Ook de Opleidingsmanager en docenten kun je hier vinden. Omdat ze zo dichtbij zitten, weten ze vaak wie je bent en krijg je persoonlijke aandacht. De leerling studeert in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.


Er wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om de opleiding goed te doorlopen, passend bij de persoonlijke behoeften en niveau. Er is extra begeleiding voor studenten die ondersteuning nodig hebben. Maar we bieden ook extra uitdaging aan studenten die meer kunnen of willen.


De school is voor iedereen bereikbaar en benaderbaar. Onze christelijke identiteit vormt een belangrijke basis. Vanuit onze christelijke identiteit wil de docent jou meer meegeven: we dagen je uit na te denken over jouw kijk op het leven, geloof, belangrijke waarden en wat dat betekent voor jouw toekomstig beroep. We staan voor een prettige omgang met iedereen, vanuit vertrouwen en respect.


Wat is de doelstelling van de school?


Het onderwijsconcept van ROC Friese Poort is opgedeeld in 5 stappen:

· We leren je te leren

· Je bent zelf actief

· Begeleiding is binnen handbereik

· Je leert zelfstandig te werken en te leren

· Je bent klaar voor de praktijk


De leerling wordt geleerd zelfstandig te werken en te leren. Dit wordt gedaan in stapjes. Aan het begin van je opleiding krijg je nog veel begeleiding, later minder. De ene student kan sneller zelfstandig werken dan de andere. Daarom houden we rekening met wat jij aankunt en met het niveau van je opleiding. Er is altijd een docent aanwezig om je te helpen.

Onderwijsconcept. Geraadpleegd via https://www.rocfriesepoort.nl/onderwijsconcept.


Wat is de grootte van de school?


Het ROC Friese Poort is een mbo-school met meerdere vestigingen in Friesland, waaronder drie locaties in Leeuwarden. De afkorting mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het ROC verzorgt voor ongeveer 13.500 studenten beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen.

Hoe ziet het organigram van de school eruit?

Het ROC heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. Het ROC heeft een eenhoofdig College van Bestuur.


Het College van Bestuur vormt samen met de vier vestigingsdirecteuren (Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Emmeloord, Sneek) de directieraad van ROC Friese Poort. Als men ten aanzien van het bespreken van beleidsstukken niet tot overeenstemming komt, beslist het College van Bestuur.


Onder het college van bestuur werken vier vestigingsdirecteuren, elke vestigingsdirecteur heeft de leiding over een vestiging. Een vestigingsdirecteur drie keer per jaar verantwoording af aan het College van Bestuur ten aanzien over het te voeren beleid.

De onderwijsteams worden aangestuurd door een opleidingsmanager.

Jaarverslag. Geraadpleegd via https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/jaarverslag_2014.pdf.


Figuur 2: Organogram.

Geraadpleegd via https://www.rocfriesepoort.nl/over-roc-friese-poort.


Hoe zijn de verschillende overlegvormen tussen de verschillende werkers weggezet binnen de school?


Op directie niveau zitten verschillende lagen als het gaat om

overleg met alleen directie, opleidingsmanagers maar daarbij

ook gezamenlijke overleggen regionaal en vestiging gebonden

overleggen. Ook domein overleggen wordt gezien als overleg

met opleidingsmanagers en in mijn geval zorg en welzijn.

Ook heb je weer sub domein overleggen wat bestaat uit

VZ, IG, MZ en PW samen in overleg.


Daaronder hangen ook formatie overleggen en is er een

agendacommissie en zijn er personeelsdagen.

Tevens komen we dan uit op team overleggen eens in de

14 dagen die voor mij eerst erg van belang zijn.

Nog kleiner kom je op aandacht functionarissen die overleggen

hebben in commissies als Bureau TAB, kwalificatie, ICT etc.


Hoe is de sfeer binnen de school?


Voor mij komt de school warm over. Het straalt vriendelijkheid uit wat voor mij enorm samenhangt met geloof, hoop en liefde. Deze drie speerpunten voel ik. Voor wat ik voel bij een ander of in dit geval de school is voor mij bepalend of ik mezelf kan zijn. Door de positieve, vriendelijke en warme uitstraling van de school kan en mag ik mezelf zijn. Dit is echt een compliment aan de school, omdat ik dit bij eerdere werkplek stages niet als zodanig heb ervaren.


Vanuit de christelijke achtergrond wordt op eigentijdse wijze invulling gegeven aan onderwijs en vorming. Belangrijke thema’s zijn persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en sterke regionale gebondenheid.

Het ROC wil herkent worden als school en werkt vanuit de christelijke identiteit en stelt begeleiding voorop.


Duurzaamheid dat bepalend is bij de vormgeving van de opleidingen en bij inkoop van materiaal. Ouders en samenwerkingspartners worden actief betrokken bij de school. (verschillende pilots)


Het ROC is een ‘open’ instelling, toegankelijk voor studenten ongeacht hun levensovertuiging, maatschappij visie, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid of nationaliteit. Opleidingen zijn toegankelijk voor studenten met een beperking en voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben.

Samen met de student wordt altijd gekeken naar de juiste persoon op de juiste plek. Dit wil niet zeggen dat iemand altijd wordt geplaatst op de opleiding van zijn of haar keuze.


Hoe is de sfeer in de klassen?


Ik vind dat er in de klas ontspannen met elkaar om word gegaan en werkt men goed samen. Zowel de volwassenen als de docent hebben het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn en in hun waarde worden gelaten. Zo gaan ze in mijn optiek plezierig naar school en krijgen de leerlingen alle kans om te leren.

De houding van de docent vind ik erg van belang!


De docent kan vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar duidelijk maken wat belangrijke omgangsregels zijn zoals; op een prettige, normale manier met elkaar omgaan, niet schelden, iedereen mag zichzelf zijn, er wordt rekening met elkaar gehouden en ruzies worden uitgepraat.


Wanneer de docent vanaf het eerste moment duidelijk stelling neemt tegen pesten en plagen en voor gezellig, respectvol gedrag en daaraan ook consequenties verbind, is het voor de jong volwassenen onmiddellijk duidelijk dat deze docent vriendelijk is maar niet met zich laat sollen en rechtvaardige grenzen stelt.


Zelf heb ik het schooljaar niet helemaal vanaf het begin qua planning en inhoud mee opgestart en heb ik ook maar een klein deel van de opleiding tot nu toe gezien. De sfeer voelt daarbij positief en warm. Men staat open voor elkaar en er is respect voor elkaar. Maar het verschil tussen jongeren en volwassen onderwijs is al voor mij een groot verschil. Dus laat staan om van een geheel beeld te spreken.

Wat voor type niveau leerlingen/ deelnemers/ cursisten gaat naar de school?

De website van de Friese Poort (www.rocfriesepoort.nl) geeft informatie over de school en de gegeven opleidingen.


Bij ROC Friese Poort worden de volgende mbo-studierichtingen aangeboden:

- Beeld, Geluid, Nieuws en Kunst

- Bouw-Infra

- Entreeopleiding

- Handel en Ondernemerschap

- Horeca

- IT, Media en Games

- Maritieme techniek

- Techniek

- Uiterlijke verzorging

- Uniformberoepen

- Zakelijke dienstverlening (Economie en Administratie)

- Zorg en Welzijn

- PasPoort


Het mbo wordt opgedeeld in vier niveaus.

- niveau 1: assistentenopleiding (0,5 - 1 jaar)
- niveau 2: basisberoepsopleiding (2 - 3 jaar)
- niveau 3: vakopleiding (2 - 4 jaar)
- niveau 4: middenkader (3 - 4 jaar) en specialistenopleiding (1 - 2 jaar)


De meeste opleidingen worden via twee leerwegen aangeboden: de bol of bll.

Bol staat voor beroeps opleidende leerweg, bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg.


Tijdens de bol-variant ga je vier tot vijf dagen naar school en loop je stage, tijdens de bbl-variant ga je één dag naar school en werk je vier dagen per week.

Opleidingen niveaus en leerwegen in het mbo. Geraadpleegd via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/opleidingen-niveaus-en-leerwegen-in-het-mbo. Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs mbo. Geraadpleegd via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-toelatingseisen-voor-het-middelbaar-beroepsonderwijs-mbo.html.


Binnen ROC Friese Poort bedrijfsopleidingen is er de mogelijkheid om te kiezen uit de studierichtingen:

- Arbeidsmobiliteit

- Communicatie

- Computervaardigheden

- Handel en Ondernemerschap

- Handhaving

- Maritiem

- Taal- en Rekencentrum

- Techniek

- Testen, Toetsen en Examens

- Uiterlijke Verzorging

- Veiligheid

- Zakelijke Dienstverlening

- Zorg en Welzijn


Zo staan onder arbeidsmobiliteit de volgende onderdelen vermeld: ervaringscertificaat (EVC), ervaringsprofiel (EVP), ePortfolio, jongerenbegeleiding RMC regio De Friese Wouden, Nederlands gericht op het inburgeringsexamen, Nederlands gericht op het Staatsexamen I en II, voorschakeltraject ‘Aan de slag’. Binnen communicatie worden de volgende onderdelen aangeboden: fysieke weerbaarheid, weerbaarheid en veiligheid, effectief communiceren, effectief omgaan met ongewenst gedrag, klantgericht communiceren, timemanagement.


Opleidingen ROC Friese Poort, volwassenenonderwijs. Geraadpleegd via

https://www.rocfriesepoort.nl/volwassenenonderwijs/alle-opleidingen


Actuele thema’s voor de school en ontwikkelingen

- Voldoen aan de eisen van de wet.

Alle opleidingen worden met en voldoende beoordeeld door de inspectie.

Aan alle wettelijke eisen voor bekostiging wordt voldaan (goedkeurende accountantsverklaring)

- Laag percentage Voortijdig Schoolverlaten.

Basis van het onderwijsconcept is: omzien naar elkaar en studenten begeleiden tot ze het zelf

kunnen. Persoonlijke begeleiding van de mentor, inzet van Bureau TAB.

- Duurzaamheid.

Binnen opleidingsaanbod (ontwikkeling Centrum Duurzaam), huisvestigingsbeleid en inkoop van

materiaal.

- Verbinding tussen studenten, docenten en de leiding van de school.

Streven dat opleidingsmanagers voor minimaal 20% van de taalomvang lesgeven of anderszins

direct betrokken zijn bij studenten.

- Uitvoering van het visiedocument Vakkracht. Aandachtspunten hierbij zijn: de herkenbaarheid in de


Regio (Jongeren herkennen de benoemde imagoaspecten van ROC Friese Poort), het ontwikkelen van een ‘plus’ voor studenten (uitdagend onderwijs door middel van variatie in werkvormen, onderwijsarrangementen per 2016) en de ouderbetrokkenheid (verschillende pilots).


- Onderwijs voor bijzondere doelgroepen

Persoonlijke begeleiding, bureau TAB, gehandicaptenbudget.

- Tevreden stakeholders (tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven)

- Betrokken bedrijfsleven (bol-leerlingen binnen 3 maanden aan het werk, BPV-bedrijven betrekken

bij beoordeling en/of examinering)

- Medewerker tevredenheid (krachtige teams, kwaliteitsverbetering, tevredenheidsonderzoek)

- Ziekteverzuim medewerkers.

- Scholing voor medewerkers (in 2016 alleen bevoegde docenten)

ROC Friese Poort Academie (is onderdeel van de stafafdeling Onderwijs en Kwaliteitszorg), beoogd

wordt alle strategische scholing voor medewerkers en scholing die vestiging overstijgend is te laten

organiseren door de academie.

- Macrodoelmatigheid.

Gesprekken met collega instelling in Friesland, doelstelling: om voor met name de stad Leeuwarden

tot een versterking van het beroepsonderwijs te komen. Onder andere elkaar tijdig informeren over

belangrijke ontwikkelingen.

Jaarverslag 2014. Geraadpleegd via https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/jaarverslag_2014.pdf.


Welke didactiek wordt toegepast?


Competentiegericht Onderwijs

Omdat het MBO opleidt voor een beroep, vinden wij naast het KENNEN (kennis) ook het KUNNEN (vaardigheden) en de HOUDING erg belangrijk. Dit wordt ook wel ‘competentiegericht onderwijs’ genoemd.

Competentiegericht onderwijs noemen we bij ROC Friese Poort “Actief Leren’. Actief leren betekent dat je zelf actief bent tijdens je opleiding. Dit betekent ook dat:

• je stap voor stap leert zelfstandig te werken en te leren. Aan het begin van je opleiding krijg je nog veel begeleiding, later minder.

• jouw ontwikkeling centraal staat. Wat weet je al en wat kan je al. Wat wil je bereiken en hoe snel zou dit kunnen.

• je opgeleid wordt voor een beroep. Bedrijven zoeken mensen die goed kunnen werken

(competent zijn). Dit leer je door veel ervaring op te doen in de praktijk. Daarom bestaat de opleiding uit veel praktijk.


Hoe gaan leerlingen onderling met elkaar om?


Respectvol met elkaar omgaan.

Dat betekent:

- mensen in hun waarde laten

- mensen ruimte geven om te zijn wie en hoe ze willen zijn. Iedereen binnen het ROC Friese poort kan en moet daar zijn of haar unieke bijdrage aan leveren. Dit geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers.

‘Respectvol omgaan met elkaar’ betekent dat iedereen zich veilig moet voelen binnen de muren van het ROC Friese Poort. Het ROC Friese Poort wil een sfeer en klimaat waarin het goed toeven is, en waar eenieder tot optimale groei kan komen.


Wat is nu respectvol omgaan met elkaar?


In de kern betekent dit:

- bereid zijn de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet,

- bereid zijn om in je gedrag rekening te houden met die ander die je tegenkomt op het ROC Friese Poort,

- bereid zijn om rekening te houden met de grenzen die een ander aangeeft,

- bereid zijn om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Als dat allemaal gerealiseerd kan worden, als daar op zijn minst door eenieder naar gestreefd wordt, zal:

· eenieder onbekommerd zichzelf kunnen zijn,

· eenieder zich prettig, veilig voelen

· eenieder beter tot zijn recht komen, binnen én buiten de klas,

· een ieder het beste van zichzelf willen, kunnen en durven geven.


Voor welke onderwijskundige uitdagingen staat het docententeam het komende jaar?


Uitdagingen waar de Friese poort voor staat in 2016 zijn de volgende speerpunten:

- Invoeren van kwalificatiestructuur/ dossier 2016 gericht op zorg en welzijn.

- Leerwijkteams ontwikkelen (praktijkroute) format ontwikkelen.

- IHKS: DE OPTIMALE LEEROMGEVING

Als domein Zorg en Welzijn is er aan het begin van het schooljaar een start gehad met de ontwikkelstudio’s die modules gaan uitwerken. Er is die dag de aanpak van het ontwerpen van een optimale leeromgeving gepresenteerd waarin studenten worden voorbereid op de 21e eeuw en waarbij de overgang van onderwijs naar werkplek soepel verloopt.


De grote uitdaging bij het ontwerpen is het verweven van leer- en werkprocessen door kennis en ervaringen, verschillende vakken, modules en stage-ervaringen te verbinden in één ontwerpaanpak.


Hoe gaan docenten om met leerlingen?


De docenten zijn in de omgang met de leerlingen positief in de bejegening, met als doel het positieve uit de leerling te halen zodat de leerprestaties tot uiting kunnen komen.

Hoe is je eigen houding ten opzichte van leerlingen en docenten?

Ik ben omgangskunde gaan doen om een steentje bij te dragen in de wereld. Ik wil graag een bouwsteen zijn. Ik nam mijn eigen talenten/eigenschappen/krachten daarbij onder de loep. Wat wilde ik graag behouden? Ik heb veel doorzettingsvermogen, ik ben spontaan, (daad)kracht, eerlijk, ik sta klaar voor de ander enz. Wat wil ik loslaten en wat ik wil toevoegen is voor mij de zoektocht binnen het docentschap op dit moment.


Omgangskundige zijn in de maatschappij betekent voor mij:

· Creatief aansluiten bij wat er is en wat er speelt.

· Bewustwordingsprocessen op gang brengen.

· Persoonlijk vind ik meedenken leuk.

· Eigen kwaliteiten spelen een rol in de maatschappij, onderwijs en samenleving.

· Omgangskundige zijn betekent een expert zijn in processen van voortgang en ontmoeting.

· Kennis en vaardigheden staan centraal.

Welke schoolregels worden gehanteerd en welke zijn voor jou als leraar (in opleiding) belangrijk?


Algemene gedrag regels zijn:

- We gaan respectvol met elkaar om in een open en veilige sfeer.

- In geval van conflicten wordt er op positieve wijze samen gezocht naar oplossingen.

- In de communicatie tussen ouders en school is er sprake van een open en actieve luisterhouding, waarbij het gezamenlijk belang van het kind voorop staat.

- We zijn allemaal verantwoordelijk voor rust, orde en netheid in en om onze school.

- We stimuleren kinderen de verantwoording voor hun eigen leerproces te dragen door de zelfstandigheid te bevorderen.

- Iedereen leert van zelfreflectie.


Regels anno 2015-2016

• De eerste vijf minuten zijn om binnen te komen, een plekje te kiezen en

om je voor te bereiden op de les.

• Zorg dat je je spullen op tafel hebt liggen, je telefoon zacht staat en

controleer of er al opdrachten op het bord staan.

• Na vijf minuten vul ik de aanwezigheid in, ben je dan nog niet binnen dan

ben je of afwezig, of je bent te laat. Kom je later dan 15 minuten na de start van

de les, dan moet je wachten tot de start van het volgende lesuur.

Vergeet niet om je dan te melden; anders sta je mogelijk ook dat uur als absent

genoteerd.

• Tijdens het werken mag je zo nodig je telefoon gebruiken om zaken op te zoeken. Verder ligt je telefoon niet in het zicht.

• Eten en drinken kan alleen als je daarvoor toestemming vraagt en krijgt.

• Zorg dat je je (eigen) rommel op ruimt en zorg er voor dat aan het einde van de les de tafels en stoelen weer op hun plek staan. Ik heb graag dat je ook aan deze punten zorg besteed.


Vragen die ik zelf belangrijk vind?


Examenreglement en toetsing. Wanneer is iemand over naar het volgende jaar? Welke criteria worden gehanteerd en wanneer is iemand geslaagd? Aanwezigheidsregistratie?


Welke afspraken zijn hierover?


Zelf wil ik mij hier in gaan verdiepen omdat ik merk dat er in de stage veel aandacht wordt besteed aan het leren lesgeven. Wanneer ik klaar ben met de opleiding, wil ik ook weten waar toetsing, examinering, wel of niet geslaagd….waar moet een leerling aan voldoen. Ik merk dat ik dat niet mee krijg in mijn stage maar dat ik hier zelf naar moet vragen. Hier probeer ik mij tijdens WPL3 in te verdiepen en stukje theorie en praktijk samen te voegen om dit om te zetten in kennis.


Eigen vertaalslag op macro -, meso-, en microniveau


Binnen het Nederlandse onderwijs dienen de opleidingen te voldoen aan een aantal eisen. Binnen ROC Friese Poort zijn alle opleidingen met een voldoende beoordeeld door de inspectie. Binnen ROC Friese Poort zijn er positieve resultaten te noemen ten aanzien van laag percentage Voortijdig Schoolverlaten en wordt de opleiding door studenten, het bedrijfsleven en BPV-bedrijven met een voldoende beoordeeld (tevredenheidsonderzoeken). Binnen het ROC wordt het visiedocument Vakkracht genoemd en gestreefd naar een verbinding tussen studenten, docenten en leiding van de school. Het Bureau TAB wordt actief ingezet en bemand door stagiaires die betrokken zijn bij de studenten die extra aandacht en begeleiding nodig hebben waardoor de student alsnog de opleiding kan afronden. Als een leerling binnen de deelnemersregistratie een aantal malen absent vermeldt staat zonder opgegeven reden, wordt contact gezocht met de leerling en/of ouders.

Het is per opleiding verschillend hoe de samenstelling van groepen is. Binnen de bouw kan bijvoorbeeld een klas studenten bestaan uit eerstejaars, tweedejaars en derdejaars studenten BBL en BOL bij elkaar, terwijl er binnen de opleiding doktersassistente de groepen bestaan uit alleen eerstejaars, tweedejaars of derdejaars leerlingen. Dit maakt het voor de docent niet altijd gemakkelijk om leerlingen, die meer uitdaging nodig hebben, of juist extra ondersteuning nodig hebben de juiste begeleiding te bieden. Binnen ROC Friese Poort is het ook mogelijk om tussentijds in te stromen, maar kan er aan deze studenten niet altijd de benodigde begeleiding geboden worden.

In de praktijk blijkt het streven dat opleidingsmanagers voor minimaal 20% van de taalomvang lesgeven of anderszins direct betrokken zijn bij studenten, moeilijk te realiseren.


Docenten proberen zoveel mogelijk in overeenstemming met elkaar de lesinhoud aan te laten sluiten op de belevingswereld van de jongere en opdrachten gericht op de praktijk (het vak, de opleiding) aan te bieden. Elke docent is hierin wel bezig op zijn eigen manier. Het kan nu zelfs voorkomen dat de inhoud van eenzelfde opleiding per locatie kan verschillen. Binnen ROC Friese Poort wordt gestreefd naar het wegwerken van deze verschillen (2016).


Het doel is om binnen lessen zoveel mogelijk digitaal aan te bieden en de studenten zoveel mogelijk aan documenten, verslagen en opdrachten digitaal in te leveren. In de praktijk blijkt dit niet lang niet altijd het geval te zijn.


Het verschilt per locatie in hoeverre BPV-bedrijven betrokken worden bij examinering.

Binnen ROC Friese Poort wordt gestreefd naar inzet van alleen bevoegde docenten per 2016, aan nieuwe medewerkers wordt verzocht om een scholing te volgen (lesbevoegdheid). Hoewel elke nieuwe medewerker een mentor toegewezen zou moeten krijgen, is dit lang niet altijd het geval.

Big image
Big image