IT SÜSTEEMIDE SPETSIALIST

Infotehnoloogia süsteemide spetsialisti praktika korraldus

PRAKTIKA EESMÄRGID

Praktikaga taotletakse, et õppija kinnistab reaases töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.


PRAKTIKA PIKKUS

30 EKAP

PRAKTIKA TOIMUMISE AEG, JAOTUS JA ÜLESANDED

Esimese õppeaasta kooli- /vaatluspraktika 5 EKAP


  • Tutvub praktiliselt arvutifirma või asutuse IT osakondade töökorralduse ja tegevusvaldkondadega ning nende poolt pakutavate teenustega või IT juhi või tugispetsialisti tööülesannetega väikefirmas
  • Tutvub ITK vahendite komponentidega
  • Oma tegevuste dokumenteerimine


Teise õppeaasta ettevõttepraktika 10 EKAP


  • Rakendab teoreetilise õppe ja eelneva praktika käigus omandatud teadmisi erialale iseloomulike tööülesannete täitmisel
  • ITK vahendite mehaaniliste komponentide kasutamine, asendamine ja parandamine
  • Oma tegevuste dokumenteerimine


Kolmanda õppeaasta ettevõttepraktika 15 EKAP


  • Rakendab teoreetilise õppe ja eelnevate praktikate käigus omandatud teadmisi erialale iseloomulike tööülesannete täitmisel
  • Osaleb ettevõtte meeskonnatöös
  • ITK vahendite mehaaniliste komponentide kasutamine, asendamine ja parandamine, vigade otsimine
  • Oma tegevuste dokumenteerimine


PRAKTIKA ÕPIVÄLJUNDID

Praktika tulemusena oskab teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi: anda hinnangut oma teadmistele, praktilisele ettevalmistusele, toimetulekule, uutele teadmistele ja oskustele.