Moses

מגישה ליאור זשצקי כיתה ז1

מינוי משה למנהיג

הויכוח בין משה לה' (שמות ג' 11-שמות ד' 17): "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים? רש"י: מי אני רועה צאן פשוט שאדבר עם מלך?

-אבן עזרא: מי אנוכי שאוכל להוציא עם גדול ממצרים?

משה בכלל לא רוצה להיות מנהיג הוא לא רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים הוא חושב שמי הוא בכלל שיוציא עם שלם מעבדות אל חרות.

"כי אהיה עמך"- ה' מבטיח למשה כי יעזור לו לבצע את השליחות.

וכך נמשך הויכוח משה לא רוצה להיות המנהיג וממציא טרוצים וה ממשיך להראות לו שהוא יכול ושהוא יהיה איתו

ולבסוף משה מסכים.

הקדשתו של משה לתפקיד (שמות ג' 1-10)

יש המוצאים בין תפקידו של משה כרועה צאן במדבר לבין התפקיד המיועד לו בעתיד .כרועה צאן היה צריך משה לגלות אחריות לבע"ח התלויים בו ולדאוג למזונם ולביטחונם, בנדודיו במדבר הוא מכיר את אופיו של השטח בו ינדוד עם בנ"י בעתיד. משה יצטרך להיות אחראי על בנ"י ולהובילם במדבר דרך מכשולים וקשיים לכנען.

לפי דעתי משה היה ראוי להיות מנהיג הנה המקרים שבו היה מנהיג והתנהג כמו מנהיג והתכונות שלו כמנהיג המקרים בהם מתערב משה : ( א ) איש מצרי מכה איש עברי, הורג אותו ומחביא אותו בחול [ אמיץ ,עוזר לחלש ,הזדהות עם בני עמו ] ( ב ) איש עברי מכה איש עברי, מפריד ביניהם [ חיפוש אחר צדק, מעורבות ] . ( ג ) מגרש את הרועים שלא נותנים לבנות מדיין להשקות את הצאן [ עזרה לחלש, חיפוש אחר הצדק, אומץ לב ] .

משה לא נכנס לארץ כנען

משה לא נכנס לארץ כנען כי כאשר העם היה צמא משה ניגש לאדוני ואמר לו שהעם צמא למים אלוהים אמר לו לדבר לסלע ויצאו מהם מים משה לא הקשיב לאדוני והכה בסלע ויצאו ממנו מים .

לפי הרמב"ן הסיבה שבגללה משה לא נכנס לארץ, היא חטא מי מריבה אלא שאת העובדה הזאת, משה מזכיר אגב הסיבה לאי כניסת שאר בני ישראל לארץ, שהיא חטא המרגלים. את הפסוק הוא מסביר בצורה הזאת, אתם לא נכנסתם לארץ בגלל חטא המרגלים, ואף אני לא נכנסתי לארץ בגללכם, בגלל מה שעשיתם בחטא מי מריבה.

למרות שמשה שחרר את בני ישראל ממצרים הוא לא נכנס לכנען

Big image
Big image
Big image