Uurimistöö Mart Veerus

Reaalkooli 10. klassi õpilaste rahulolu informaatikatunniga

Probleem

Teada saada, kuidas õpilased suhtuvad uudsesse tundi

Eesmärk

Kuidas muuta tundi atraktiivsemaks ja efektiivsemaks reageerides õpilaste enda tagasisidele tunnist.


Eesmärk on luua informaatikatunnid, millest on enim kasu ning millega samuti õpilased rahul on.

Hüpotees

Enamus õpilasi on üleüldiselt rahul läbivõetavate teemadega, näiteks interneti otsingumootorid ja autoriõigused, ja õppemeetodiga, õpimapi ning katsetusuurimistöö tegemine, kuid neil oleks ka väikseid muudatusi, mida nad tahaksid näha selles.

Praktiline osa

Uurimus viidi läbi küsitluse vormis.

Küsitlus sisaldas 5 küsimust.

Kokku oli vastanuid 17 Reaalkooli 10. klassi õpilast.

Rahulolu õpetaja tööga

Õpilaste rahulolu õpetajaga on positiivne, joonistus selgelt esile positiivsete vastuste ülekaal ja isegi negatiivse poole vastuste puudumine.

Tuju informaatikatunnis

Vastustest selgus, et tundi tullakse parema tujuga kui sealt lahkutakse ehk et tunnis olek mõjutab õpilastu rahulolu halvemaks.

Ükski õpilane ei vastanud küll, et tulles või minnes oleks ta tuju erakordselt halb, kuid samas polnud mitte kedagi, kes oleks oma tuju tunnist lahkudes hinnanud suurepäraseks.

Informaatikatunni arendavus õpilastele

Informaatikatunni arendavust hinnati üleüldiselt keskmiseks või veidike keskmisest paremaks.

Informaatikatunni vajalikkust ja selle arendavust hinnati paremaks kui materjale, mida võetakse tunnis läbi.

Kokkuvõte

Hüpotees leidis kinnitust


Kuigi oldi üleüldiselt rahul tunniga oli aga selge rahulolematus tunnis viibimisega ning see mõjutas õpilaste rahulolu negatiivselt tunnist lahkudes. See võib viidata, et tund on õpilaste jaoks liialt stressirohke või läbivõetavaid materjale on liiga palju.


Rõõmsaks teeb aga positiivne tagasiside õpilastelt õpetajaga rahulolu kohta. Sellest saame järeldada, et probleem pole ei õpilaste ega õpetajaga, vaid hoopis liigsetes materjalides, mis pole piisavalt efektiivsed ega kompaktsed.