שמעון בר כוכבא

קווים לדמותו

רקע כללי

שמעון בר כוכבא‏ הוא המצביא שעמד בראש מרד היהודים באימפריה הרומית בימי הקיסר אדריאנוס
(132 - 135 לספירה). כ60 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני ודיכוי המרד הגדול.

שלטונו של בר כוכבא כ"נשיא ישראל"היה התקופה המשמעותית האחרונה של שלטון יהודי בארץ ישראל.

בר כוכבא הנהיג מרד נגד הרומאים שארך 3 שנים ובסופו המרד דוכא באכזריות, ומאות אלפים נהרגו, ביניהם בר כוכבא.

משיח

דמותו של שמעון בר כוכבא היתה דמות של מנהיג גיבור שפעל באומץ מול הרומאים בכדי לכונן מלכות יהודית בישראל.

רבי עקיבא סמך עליו מאוד וכינה אותו מלך המשיח- אמר עליו את הפסוק "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת"

הרמבם :"רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעונות. כיון שנהרג נודע להם שאינו ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת."

גבורתו

בר כוכבא היה אדם בעל גבורה וכח מעבר לכל שיעור.

"ומה היה עושה בן כוזיבא? היה מקבל אבני בליסטרא באחד מארכובותיו וזורקן והורג מהן כמה נפשות"


גבורתו הרבה של בר כוכבא מתבטאת בין השאר ב"מבחני הגבורה" שהציב לחייליו: "והיה לו מאתים אלף חיילים מטיפי אצבע (קטועי אצבע) שלחו חכמים ואמרו לו: עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומים?! אמר להם: וכי היאך אפשר לבודקן (כלומר, לבדוק את אומץ ליבם)? אמרו לו: כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון לא יהיה נכתב בצבאות שלך. והיו לו מאתים אלף כך ומאתים אלף כך."

שמעון בר כוכבא בדק את גבורתיו של לוחמיו ע"י כך שביקש מהם לקטוע אצבע, עד שבאו חכמים ואמרו לו "עד מתי אתה הופך את ישראל לבעלי מומים והציעו לו לבדוק את לוחמיו בדרך של עקירת ארז תוך כדי דהירה על סוס.

נראה כי בר כוכבא הצליח לקבץ סביבו לוחמים אמיצים ולהקים צבא גיבור ונועז שהצליח לעמוד בגבורה מול האימפריה הרומית במשך תקופה ארוכה של 3 שנים.

יחסו לעבודת ד'

דמותו של בר כוכבא נתפסת כדמות מורכבת מבחינת יראת השמים שלו.

"ובשעה שהיו יוצאין למלחמה היו אומרים לא תסעוד ולא תסכיף (היו אומרים לאלוקים - אל תעזור ואל תפריע) הדא הוא דכתיב (תהלים ס') "הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו"

לפני כל יציאה לקרב ביקשו בר כוכבא וחייליו שאלוקים לא "יתערב" להם במלחמה- הם סמכו על כוחם הרב ולא פחדו.


לעומת זאת ישנם מקורות שמראים על הקפדתו בעניין קיום המצוות

נמצאה איגרת שנכתבה במהלך הקרבות ובה בקשה לספק 4 המינים לחיילים בשדה הקרב

אגרת למשלוח ארבעת המנים

"שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה שלחתי לך תרי חמרין די תשלח עמהן (תר) גברין לות יהונתן בר בעין ולות מסבלה די יעמרן וישלחן למחניה לותך ללבין ואתרגין. ואת שלח אחרנין מלותך וימטון לך הדסין וערבין ותקן יתהן ושלח יתהן למחניה... הוא שלם"

Big image

מטבע מימי מרד בר כוכבא- במטבעות הללו מוזכר בר כוכבא כנשיא: כך ראו אותו וכך ראה הוא את עצמו.

Big image

מיקום העיר ביתר- מקום מותו של שמעון בר כוכבא ודיכוי המרד ע"י הרומאים.

מותו של בר כוכבא

אלעזר המודעי שהיה מנהיגם הרוחני של הנצורים בביתר היה שרוי בצום ובתענית, והיה ידוע כי כל עוד עומדת לנצורים זכותו של אלעזר, הרי שהעיר לא תיפול. כותי (שומרוני) אחד חדר לעיר, ודיבר עם אלעזר המודעי דברים של מה בכך. משתפס בר כוכבא את הכותי, החשיד הכותי את אלעזר המודעי בכך שהוא מתכוון למסור את העיר לאויב. בר כוכבא חקר את אלעזר בדבר חשד זה, ואלעזר הכחיש את הדברים. בר כוכבא לא האמין להכחשות, בעט באלעזר, והלה מת. לאחר מות אלעזר נפסקה ההגנה האלוהית על העיר, והתאפשר לאדריאנוס לכבשה. על פי המסורת נפלה ביתר ביום תשעה באב המועד לפורענות, הוא היום שבו חרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. בר כוכבא עצמו לא מת מידי הרומאים, כי אם הוכש על ידי נחש, כעונש מאלוהים. אולם גם בסיפור זה יש מגמת שבח: בר כוכבא היה כל כך גיבור עד כדי כך שהרומאים לא היו מסוגלים לגבור עליו ורק אלוהים היה מסוגל לכך.

Big image
בר כוכבא\המוהיקני האחרון - נדב בכר - Bar Kochva\The Last of the Mohicans Mashup
הרב והפרופסור: בר כוכבא - גיבור או אנרכיסט?