arbeidsongeschiktheid

ruben kok

wetten voor arbeidsongeschiktheid

 • WIA
  WUBZ
  wet verbetering poortwachter
 • WAO stelsel
 • Wajong
 • WGA
 • iVA


WIA

bij het wia stelsel zijn er al twee wetten eerder ingegaan de WULBZ en de Wet Verbetering Poortwater

wulbz

de Wulbz staat voor Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.


het eerste jaar wanneer de werknemer ziek is krijg je 70% van je volledige loon.,dat is wettelijk bepaald. CAO afwijkingen kunnen er zijn maar dan moet het boven de 70% zijn

Wet Verbetering Poortwachter

dit regelt dat de zieke waarnemer en zijn werkgever er samen moeten voor zorgen dat het ziekteverzuim van de werknemer zo kort mogelijk word gehouden en dus de instroom van werknemers in de WIA wordt beperkt


Werkgevers kunnen in het WIA stelsel kiezen of zij:


 1. premie willen blijven betalen aan het UWV;
 2. een verzekering voor arbeidsongeschiktheid van hun werknemers willen afsluiten bij een verzekeraar; of
 3. het risico zelf willen dragen (is uitsluitend van toepassing op grote werkgevers).


mogelijkheden na keuring


· mate van arbeidsongeschiktheid < 35%:

in dienst blijven van werkgever;

WW-uitkering (later: bijstandsuitkering).

· mate van arbeidsongeschiktheid 35% - 80% of > 80% en tijdelijk:

WGA (werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
In eerste instantie een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.
Bij een werkinzet van minimaal 50% is de WGA-uitkering hoger dan wanneer er niet wordt gewerkt.

· mate van arbeidsongeschiktheid > 80% en duurzaam

IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
De werknemer krijgt een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is een maximum dagloon gesteld.het WAO stelsel

werknemers die langer dan twee jaar ziek waren en die voldeden aan onderstaande voorwaarden, hadden volgens de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) het recht op een loonvervangende uitkering tot 65e. de WAO was in 1967 ingevoerd


de voorwaarden


 1. de werknemer is voor minimaal 15% arbeidsongeschikt
 2. de werknemer is jonger dan 65 jaar
de hoogte van de uitkering hangt af van :

 1. de mate van je arbeidsongeschiktheid
 2. de hoogte van je loon
 3. leeftijd op ingangsdatum van uitkering

wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG)
De Wajong heeft als doel om jonggehandicapten te voorzien van een uitkering. Deze uitkering bedraagt maximaal 75% van het minimum (jeugd)loon. De jonggehandicapte moet minimaal 52 weken arbeidsongeschikt zijn, tenminste 18 jaar oud zijn en er moet geen verwachting zijn van herstel binnen een jaar.