גסכגכגכגדכ

דגכלחגכךלחגמ לךחמכלחמכחגד

The Times They Are A-Changin'-Bob Dylan