Del punt 3 al punt 7

De els registres de personal als federataris publics

Registres de personal

S'inscriu tot el personal al servei de l'Administració de l'Estat per a tenir-ne constancia i control

Es recull:

  • nom i cognoms
  • data i lloc de naixement
  • numero de registre personal de l'interessat

Promoció interna

És la possibilitat d'ascens des de cossos o escales d'un grup de titulació a altres inmediataments superiors.

Hi han 2 tipus:

  • Vertical --> Ascens dins d'un cos o escala d'un subgup o grup professional a un altre superior
  • Horitzontal -->Ascens dins d'un cos o escala d'un subgup o grup professional al mateix subgrup

Relacions de llocs de treball

L'instrument tecnic per mitja del qual es realitza l'ordenació del personal, funcionari i laboralsegons les necessitats dels serveis, determinant els seus nivells de responsabilitat i fixant la remuneracioó corresponent

Administració de la Unió Europea

La unio Europea constitueix una font d'ocupació pública en que treballen milers de persones.

Seleccionen el personal segons una base geografica tan amplia com sigui possible entre els estats membres

Federataris públics

  • notaris
  • registradors

funcionaris públics, professionals del dret que exerceixen una funció pública pero amb caracteristiques especials.