امن تر روز اینترنت 2014

امن تر روز اینترنت 2014 - دریافت درگیر! DAY INTERNET SAFER 2014 - درگیر! به 11th امن تر روز به اینترنت خواهد شد در سراسر جهان در روز سه شنبه 2014 فوریه 11 جشن گرفتند. تم برای روز است: "اجازه دهید به ایجاد یک اینترنت بهتر با هم". ما امیدواریم که که، یک بار دیگر، همه اعضا - بچه های آنها و جوانان، والدین و سرپرستان، معلمان و مربیان، و یا صنعت و سیاستمداران - با ما در به مناسبت روز و همکاری با یکدیگر برای ایجاد یک اینترنت بهتر برای همه ملحق خواهد شد، اما به خصوص کودکان و افراد جوان است.

Big image
Safer Internet Day 11 February 2014 - Let's create better internet together