Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van 6 januari

De beste wensen

Allereerst wensen wij iedereen een heel gelukkig en fijn 2014! Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke vakantie!


Het kerstfeest lijkt alweer een hele tijd geleden. Maar wat was het winterfeest druk bezocht en gezellig! Bij deze willen wij iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor alle gezelligheid, hulp en inzet.


Een nieuw jaar, betekent goede voornemens. Ook voor ons. Als school proberen wij u altijd al zo goed mogelijk op de hoogte te brengen en houden van alles waar wij mee bezig zijn door de wekelijkse nieuwsbrief, website, informatieavond, open lessen en oudergesprekken. Wij proberen dit altijd zo goed mogelijk te doen en na te denken over informatie die voor u van belang of interessant is. Soms denken wij echter dat u op de hoogte bent, of dat informatie voor u niet interessant is en vergeten wij daarover te communiceren. Zo kregen wij onlangs vragen over hoe de zorg voor kinderen die meer nodig hebben is geregeld in de klas en op school. Wij doen veel maar realiseren ons dat inderdaad vaak bij ouders niet bekend is wat wij allemaal doen. Dit lijkt ons daarom een goed onderwerp om eens uitgebreider met elkaar te verkennen tijdens een ouderavond of informatieavond. Het is fijn dat ouders ons benaderen en vragen om opheldering. Wij willen ouders daarom vragen om ook in 2014 naar ons toe te komen wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn. De deuren staan altijd open!

(Mocht u dus nu al vragen hebben over bijv. de zorg, wacht dan niet tot een ouderavond maar vraag het ons).

Herinnering ouderraadpleging

Maandag 16 december heeft u van de MR een mail ontvangen waarin u gevraagd wordt uw voorkeur te geven m.b.t. 2 mogelijke schoolroosters. Denkt u er aan om uw voorkeur kenbaar te maken tot uiterlijk 19 januari? Hieronder een korte samenvatting:


Optie 1: In een continurooster blijven alle kinderen tussen de middag over op school, is de middagpauze korter en komen de kinderen ’s middags eerder uit school. Ook is er in de middagpauze geen sprake van een aparte tussenschoolse opvang, maar eten de kinderen gezamenlijk met de leerkracht in de klas en kunnen zij daarna buiten spelen.


Optie 2: In de aangepaste vorm van het huidige schoolrooster blijft de middagpauze vijf kwartier, kunnen kinderen tussen de middag naar huis en wordt voor de kinderen die overblijven tussenschoolse opvang georganiseerd.

Voor wijziging van de schooltijden en wijziging van de manier waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang is instemming van de medezeggenschapsraad (MR) vereist. Omdat een wijziging van het schoolrooster, waarbij alle kinderen overblijven en de schooltijden worden ingekort, behoorlijk ingrijpt in de gezinssituatie van ouders en kinderen, vinden wij dat ouders de gelegenheid moeten krijgen om kenbaar te maken naar welk schoolrooster hun voorkeur uitgaat, voordat de MR hierover een besluit neemt. De MR wil dit doen in de vorm van deze ouderraadpleging, waarin ouders wordt gevraagd aan te geven of zij voor invoering van een continurooster zijn (optie 1) of dat zij liever het (aangepaste) huidige schoolrooster willen handhaven (optie 2). U kunt dit kenbaar maken tot uiterlijk 19 januari 2014. U kunt dit op twee manieren doen:


1. Een email sturen naar het emailadres ouderraadpleging@jan-ligthartschool.nl waarbij u aangeeft welke optie uw voorkeur heeft (optie 1 of optie 2).

2. Een formulier vragen bij de directie/leerkracht waarop u uw voorkeur kunt aangeven en inleveren in de stembussen in de hallen van de school.


LET OP!

Per gezinssituatie mag één voorkeur worden aangeven. Vermeld daarom in uw mail / op het formulier uw naam, de naam van uw kinderen en het thuisadres.


Data voor in de nieuwe agenda

14 januari: inloopavond schoolroosters

In de kalender staat dat er 14 januari een ouderavond is van de bredeschool st Marten / Klarendal. De ouderavond van de bredeschool zal plaatsvinden op maandagavond 27 januari (zie hieronder). Op 14 januari organiseert de school van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van de dependance een inloopavond waar ouders met hun vragen terecht kunnen m.b.t. de twee schoolroosters die aan u zijn voorgesteld (zie hierboven) .


27 januari: ouderavond brede school st Marten / Klarendal

Jaarlijks organiseert de bredeschool een ouderavond. Dit jaar vindt de avond plaats bij ons op school. Het thema van deze avond is: ‘opvoeden samen met je kind’. Centraal staan begrippen als: talenten van je kind en nòg beter kijken en luisteren naar je kind. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur.


Studiedagen = vrije dag kinderen:

· Vrijdag 28 februari (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)

· Dinsdag 6 mei (aansluitend aan de meivakantie)

· Woensdag 21 mei (’s middags is er schoolvoetbal, dat gaat gewoon door!)


Daarnaast hebben alle kinderen van groep 8 vrij op donderdagmiddag 13 februari na de citotoets en op 16 juni. Op deze dag gaan alle andere groepen op schoolreis. De kinderen van groep 7 hebben vrij op vrijdag 20 juni i.v.m. het kamp van groep 8 op dat moment.

Zwemnieuws

Maandag 13 januari staat het schoolzwemmen in het teken van ‘survival zwemmen’ voor alle kinderen. Dat betekent dat alle kinderen gekleed komen en wel volgens de eisen van het diploma waar ze voor oefenen:


A: broekje, shirtje korte mouw, schone schoenen (dit geldt ook voor de kinderen in het ondiepe zwembad)

B: lange broek, shirt lange mouw, schone schoenen

C en C plus: lange broek, shirt, regenjas, schone schoenen

Nieuw gymrooster

Vanaf vandaag geldt onderstaand gymrooster. Op maandagochtend en vrijdagochtend is er een vakdocent aanwezig om de gymlessen te verzorgen.


Stichting Kennisplein

Als onderdeel van haar activiteiten wil de Stichting Kennisplein (www.stichtingkennisplein.nl) starten met een Leadership Academy voor meerbegaafde leerlingen van groep 7 en groep 8. De Academy zal met ingang van 11 januari iedere zaterdag worden gegeven van 11-13 uur in Arnhem. Voor de duur van 20 weken zullen wij leerlingen uitdagen met projecten en massterclasses op het gebied van politiek leiderschap en ondernemerschap. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.


Jan Ligthartschool

van Slichtenhorststraat 27a,
6821 CJ Arnhem

Tel: 026-4450766Dependance, Hommelseweg 115,
6821 LD Arnhem

Tel: 026-3515230