sing a folk song

A traditional song

Brigante se more ( A popular ballad)

DIALECT FROM THE SOUTH OF ITALY


Ammə pusatə chitarrə e tammurə

pecché 'sta musica s'à dda cagnà.
Simmə brigantə e facimmə paurə,
e cu 'a šcuppettə vulimmə cantà,
e cu 'a šcuppettə vulimmə cantà.

E mo' cantammə 'šta novə canzonə,
tutta la ggentə se l'à dda 'mparà.
Nun ce ne fotte d'u rre bBurbonə
ma 'a terrə è 'a noštrə e nun s'à dda ttuccà,
ma 'a terrə è 'a noštrə e nun s'à dda ttuccà.

Tuttə e paìse d'a Vasilicatə
se so’ scetatə e vonnə luttà,
pure 'a Calabbria mo s'è arrevutatə;
e štu nemichə 'o facimmə tremmà,
e štu nemichə 'o facimmə tremmà

Chi à vistə o lupə e s'è misə paurə,
nun sape bbuonə qual'è a verità.
O verə lupə ca magnə 'e creature,
è 'o piemuntesə c'avimm'a caccià,
è 'o piemuntesə c'avimm'a caccià.

Fèmmenə bellə ca ratə lu corə,
si llu brigantə vulitə salvà
nun 'o cercatə, scurdatev'o nomə;
chi ce fà gguerrə nun tenə pietà,
chi ce fà gguerrə nun tenə pietà.

Ommə se nasce, brigante se mmorə,
ma fin’ all'ùltimə avimm'a šparà.
E se mmurimmə menatə nu fiorə
e na bbeštemmiə pe' 'šta libbertà,
e na bbeštemmiə pe' 'šta libbertà.
ENGLISH VERSIONDie as an outlaw

We laid aside our guitars and drums
for this tune has to change now.
We are outlaws, fear is our tune
and now we want to sing with guns,
and now we want to sing with guns.

So let's sing now this new song
that all you people are going to learn.
Don't give a damn of the Bourbon king,
this is our land and nobody takes it,
this is our land and nobody takes it.

All the villages in Basilicata
are rising up and want to fight,
even Calabria is now insurging
and we're going to scare the enemy,
and we're going to scare the enemy.

You saw the wolf and got so scared,
but you don't know the truth yet.
The real wolf who eats children
is the Piedmontese so let's drive him away
is the Piedmontese so let's drive him away

All ye fair maidens who give your heart
if you really want to save the outlaw
don't look for him, forget his name,
we're at war with a merciless enemy,
we're at war with a merciless enemy.

You were born as a man, you die as an outlaw,
we'll shoot and fight up to the last.
And if we die, so bring us a flower
and an oath for our liberty,
and an oath for our liberty.

The Brigands