In staat van verbinding

Nota Verbonden Partijen gemeente Zutphen

Big image

Inleiding

De gemeente Zutphen werkt onder meer samen met een aantal ´verbonden partijen´. Dit zijn organisaties (rechtspersonen) waarin de gemeente Zutphen zowel een bestuurlijk belang als een financieel belang heeft.


Deze nota verbonden partijen van de gemeente Zutphen bevat de uitgangspunten die de gemeente gemaakt heeft over

  • het starten en beëindigen van deelname aan een verbonden partij
  • de manier waarop de gemeente zijn relatie wil onderhouden met de verbonden partijen zelf en met de andere eigenaren/ opdrachtgevers van deze verbonden partijen.


Relatie met andere documenten;

  • Deze nota bevat geen verdere informatie over definities, achtergronden en wet- en regelgeving over verbonden partijen. Dit is te lezen in de volgende folder.
  • De gemeentelijke begroting bevat ieder jaar een 'paragraaf verbonden partijen' waarin actuele informatie over de verbonden partijen te vinden is
  • Het college van burgemeester en wethouders periodiek een kort werkplan vast, waarin de afspraken voor dat jaar opgenomen staan rond bijvoorbeeld de ambtelijke ondersteuning, overlegvormen, planningen, training en opleiding rond dit onderwerp.

Uitgangspunt 1: we hanteren een afwegingskader als hulpmiddel bij besluitvorming over het aangaan en beëindigen van een relatie met een verbonden partij

Toelichting: aan de hand van onderstaand stroomschema voeren we de discussie of er aanleiding is een verbonden partij te starten of deelname daaraan te overwegen. Ook helpt dit schema in de keuze welke vorm van een verbonden partij in aanmerking komt.
Hierbij hebben we, in lijn met de wetgever, een voorkeur voor een publieke rechtsvorm (gemeenschappelijke regeling) boven een private rechtsvorm zoals een NV of stichting.
Big image

Uitgangspunt 2: de manier waarop we de relatie onderhouden hangt af van een periodieke inschatting van de omvang van het bestuurlijke belang en de omvang van het financiële belang

Toelichting: we bepalen periodiek de omvang van het bestuurlijke en financiële belang, beide op een schaal van laag, gemiddeld en hoog. Deze inschatting, die ook in de paragraaf verbonden partijen van de gemeentebegroting is opgenomen, bepaalt hoe belangrijk de verbonden partij voor de gemeente is: minder belangrijk, van gemiddeld belang en heel belangrijk. Deze indeling bepaalt hoe de relatie met de verbonden partij en de andere eigenaren daarvan, wordt ingestoken.
Big image

Uitgangspunt 3: De periodieke inschatting van de belangen leidt tot een toedeling in één van de drie relatiearrangementen

Toelichting: