Werkgeversaansprakelijkheid

Waar moet u als werkgever goed om denken?

Big image

Inleiding

In deze flyer krijgt u uitleg over de werkgeversaansprakelijkheid en de arresten die hier bij horen. Bij het beginnen van een bedrijf wordt er vaak niet gedacht aan werkgeversaansprakelijkheid, in deze flyer leest u hier meer over.

Aansprakelijkheid

Als werkgever moet u zich als een goed werkgever gedragen (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek). U draait op voor de gevolgen van arbeidsongevallen, die:


  • verband houden met de opgedragen werkzaamheden;
  • plaatsvinden binnen de werkomgeving van de werknemer;
  • plaatsvinden binnen de uren benodigd voor de werkzaamheden (artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek).Als u kan aantonen dat u zich aan de veiligheidsmaatregelen heeft gehouden, dan bent u niet aansprakelijk voor de bovengenoemde arbeidsongevallen. In dit geval heeft u zich gehouden aan de zorgplicht.


Mocht uw werknemer een ongeval overkomen die veroorzaakt is door opzet of roekeloosheid van de werknemer, dan bent u als werkgever niet aansprakelijk hiervoor.

Deze opzet of roekeloosheid moet wel door u als werkgever worden bewezen.


Het is mogelijk dat u aansprakelijk bent voor de schade die werknemers onderling aan elkaar aanbrengen.


Zorgplicht

Er wordt van de werkgever verwacht dat hij maatregelen treft en aanwijzingen geeft die nodig zijn om schade te voorkomen.

U bent verplicht om de lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden.

Werkgeversaansprakelijkheid: Chris over twee uitspraken van de Hoge Raad

Uitspraken van de Hoge Raad

Arena-arrest

Bij het Arena-arrest ging het om een schade die een werknemer opliep, terwijl hij een motorrijtuig bestuurde. De uitspraak van de Hoge Raad leidde ertoe dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hun werknemers lopen in verband met het werk.


KLM/De Kuijer-arrest

Bij het KLM-arrest ging het om een schade die een piloot opliep tijdens het wachten tussen twee vluchten. Tijdens het wachten liet de piloot zich per taxi vervoeren naar een restaurant. De taxi raakte betrokken bij een verkeersongeval waardoor de piloot schade opliep. De Hoge Raad heeft besloten dat KLM hier aansprakelijk voor is op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek.

Er is hier een verband met het werk van de piloot. De werkgever zou een verzekering of een voorziening moeten treffen om risico's die verband houden met het werk te beperken. Mochten deze niet zijn gesloten, dan rust de schadevergoedingsverplichting op de werkgever.


Taxicentrale-arrest
Een taxichauffeur die in dienst was voor een taxicentrale was betrokken bij een ongeval. De taxi die hij bestuurde werd bij het oversteken van een onbewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein. Als gevolg van de aanrijden was de werknemer (taxichauffeur) volledig arbeidsongeschikt geraakt om als chauffeur te kunnen blijven werken.

De Hoge Raad heeft besloten dat een werkgever voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Heeft een werkgever die nagelaten, dan dient de werkgever de niet door de verzekering gedekte schade te dragen.


Maatzorg-arrest

In deze zaak ging het om een medewerkster van een thuiszorgorganisatie die ten val kwam ten gevolge van gladheid op de openbare weg. Als gevolg hiervan liep zij een dubbele beenbreuk op aan haar scheenbeen. De medewerkster stelde haar werkgever aansprakelijk.

De Hoge Raad heeft besloten dat de schadevergoedingsplicht bij de werkgever ligt. De gevolgen van de risico's waren goed verzekerbaar volgens de Hoge Raad.


TNT-arrest
In het TNT-arrest speelde een situatie waarbij een postbezorger in dienst van TNT was uitgegleden ten gevolge van een plak bevroren sneeuw. Door deze val brak de postbezorger haar enkel, waardoor zij haar werkzaamheden als postbezorger nooit meer zou kunnen uitoefenen.

De Hoge Raad heeft besloten dat er geen verzekeringsplicht voor de werkgever bestaat. De verzekeringsplicht hangt samen met de bijzondere risico's van het wegverkeer. Struikelen of uitglijden wordt niet als een bijzonder risico gezien.


Rollerskate-arrest

Een werknemer is tijdens een bedrijfsuitje ten val gekomen. Bij het bedrijfsuitje was er een workshop 'dansen op rollerskates' georganiseerd, na enkele meters op de rollerskates ten val gekomen, waarbij zij haar linkerpols brak. Hierbij ontwikkelde zij zich een posttraumatische dystrofie.

De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor de schadelijke gevolgen van een aan zijn werknemer buiten de uitoefening van de werkzaamheden overkomen ongeval. Als die schade is ontstaan doordat de werkgever zich niet conform artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek heeft gedragen als goed werkgever. Wel geldt dat van een werkgever verlangd mag worden dat hij de zorg in acht neemt.

Verzekeringen

WEGAM-verzekering

Als uw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan is er altijd een kans op een ongeluk. Mocht uw medewerker schade of letsel lopen tijdens een zakelijke rit, dan bent u als werkgever al gauw aansprakelijk.

De financiële gevolgen hiervan kunnen dan groot zijn. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade door of met motorrijtuigen standaard niet. Met een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekert u zich als nog tegen deze risico's.


WGA-hiaatverzekering

Met een WGA-hiaatverzekering verzekert u uw medewerkers tegen een terugval in het inkomen als zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer onvoldoende kan werken, ontvangt hij een WGA-vervolguitkering vanuit het UWV. De WGA hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling hierop.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U bent verzekerd als door u of uw medewerker een fout is gemaakt of een verkeerd advies is gegeven en uw bedrijf wordt daarvoor aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever. De schade en de kosten van rechtsbijstand worden dan vaak vergoed. Evenals de kosten van verweer en rechtsbijstand bij gegronde claims.


Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven beschermt u tegen het risico van aansprakelijkheid. Veroorzaakt u of uw werknemer schade aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders? Dan wordt u hier vaak aansprakelijk voor gesteld en kunt u een beroep doen op deze verzekering.

De verzekering is vaak uit te breiden met een speciale dekking voor werknemersschade. Daarmee verzekert u de schade die uw werknemers door een ongeval tijdens hun werk kunnen lopen, maar waarvoor u (volgens de wet) niet aansprakelijk bent.