My Smore newsletter

دعا گفتار مؤمن با خداست، شامل: التماس، دعا، شکر، حمد، اقرار و شفاعت. مؤمنان

دعا گفتار مؤمن با خداست، شامل: التماس، دعا، شکر، حمد، اقرار و شفاعت. مؤمنان می دانند که خداوند می تواند آنها را بشنود و خداوند مطابق میل خود به آنها پاسخ خواهد داد.اینجا مؤمنان باید همیشه دعا کنند و توجه داشته باشند تا خواسته های خود را به خدا بگویند و وقتی دعای او را مستجاب می کند از او تشکر کنند.
دعا برای مؤمنان است
رابطه جدید ما: به عنوان ایمانداران، ما دوباره متولد می شویم، به این معنی که رابطه جدیدی با خدا داریم، رابطه بین پدر و پسر. از آنجا که خدا پدر ما است، می توانیم بدون ترس با او صحبت کنیم و بدانیم که او ما را خواهد شنید.
غلاطیان 4: 6-7 ؛ اول پطرس 3 : 12 ؛ عبرانیان 4: 16 ؛ اول یوحنا 5: 15
یاور ما: این رابطه جدید همچنین به این معنی است که روح القدس در ما زندگی می کند. ما اغلب نمی دانیم چگونه دعا کنیم یا چه بگوییم، بنابراین روح القدس برای ما به پدر دعا می کند. به این ترتیب، حتی اگر اشتباه کنیم، می توانیم بدانیم که خدا از طریق ما کار می کند. افسسیان 6: 18-20؛ یهودا 20-21
امتیاز ما: به عنوان مؤمنان، ما یک امتیاز جدید داریم، بیایید و به نام عیسی بپرسید. ما نیازی نداریم مانند کافران نگران باشیم یا نگران چیزی باشیم، می‌توانیم درباره همه چیز دعا کنیم و به پدرمان در بهشت ​​اجازه دهیم که درخواست‌های ما را بداند. فیلیپیان 4: 4-7 ؛ یوحنا
چگونه دعا کنیم
مثال دعا: عیسی به ما نمونه دعا داد تا بدانیم چگونه دعا کنیم. او خدا را صدا زد، همان کسی که او را دعا کرد و سپس از خدا خواست تا کارهای زیادی انجام دهد. دعاهای او مشتاق دیدن جلال خداوند و انجام اراده او بود؛ درخواست از خداوند برای تأمین نیازهای روز، عطا به او فیض و کمک به او برای زندگی درست.
متی 6: 9-13 ؛ لوقا 11: 1-4
دعا بر سه قسم است: (1) عریضه برای امری خاص است و از خدا خالصانه و خضوع می خواهیم. (2) شفاعت دعای ما برای دیگران است. (3) شکرگزاری زمانی است که خدا را به خاطر آنچه هست، انجام داده، انجام می دهد و انجام خواهد داد، شکر کنیم.
کولسیان 1:3-4؛ اول تیموتائوس 4:4-5
بیدار: دعا بخشی روزانه از زندگی مسیحی است، زیرا ما به زندگی خود و اطرافیان خود توجه می کنیم و دائماً از خدا می خواهیم که کار کند و از او تشکر کنیم.
رومیان 12:12؛ افسسیان 1:16؛ کولسیان 4:2 ؛ اول تسالونیکیان 5:17-18.
نمونه هایی از اعمال رسولان: کلیسا در اعمال رسولان زندگی دعا را برای ما مثال می زند. آنها متعهد به دعا هستند، هنگام تصمیم گیری دعا می کنند، هنگام انجام معجزه دعا می کنند، و کشیشان آن را بخشی از کار اصلی خود می دانند، وقتی دست خود را بر روی مردم می گذارند دعا می کنند و برای کسانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند دعا می کنند.
اعمال 1:14، 24؛ 2:41-42؛ 6:4، 6؛ 9:40؛ 12:5، 12؛ 13:3؛ 14:23؛ 20:36؛ 21:5.
اقلام دعای کتاب مقدس: کتاب مقدس نمونه هایی از موارد دعا را به ما می دهد که باید برای آنها دعا کنیم و همچنین می توانند در دعاهای روزانه به ما کمک کنند. ما باید از کتاب مقدس برای کمک به دعا استفاده کنیم.
فیلیپیان 1:9-11؛ کولسیان 1:9-10؛ 4:12-13؛ متی 5:43-48؛ 9:36-38؛ 26:41؛ لوقا 6:27-28؛ 10:1-2. رومیان 10:1؛ اول تسالونیکیان 1:2-3؛ 3:9-10؛ دوم تسالونیکیان 1:11-12؛ فیلیمون 4-7؛ اول تیموتائوس 2:1-4.
اصول نماز
نماز برای خودنمایی نیست. وقتی نماز می خوانی نباید دعا کنی که دیگران ببینند، بلکه یک جای خصوصی برای نماز پیدا کن. عیسی این نوع دعا را برای ما مثال زد، درست همانطور که زمانی که روی زمین زندگی می‌کرد به تنهایی در جایی عقب نشینی می‌کرد تا دعا کند.
متی 6:5-6؛ 14:23؛ مرقس 1:35؛ 6:46؛ لوقا 5:16؛ 6:12؛ 9:18؛ 20:45-47.
دعا این نیست که یک کلمه را بارها و بارها تکرار کنیم. ما باید با درک خود نماز بخوانیم، یعنی به آنچه می خوانیم فکر کنیم، نه اینکه فقط جملات ساده را بارها و بارها بگوییم، فکر کنیم چون آن را تکرار می کنیم شنیده می شویم.
متی 6: 7-8
دعا کار سختی است. عیسی خود را کنار کشید و سه بار به تنهایی دعا کرد. شاگردانش قرار بود تماشا کنند و دعا کنند، اما آنها به خواب رفتند. ذهن مایل است، اما جسم ضعیف است.
متی 26:36-45؛ مرقس 14:32-41
دعا تسلیم شدن در برابر اراده خداوند است. ما باید بیش از ترجیحات شخصی خود برای انجام خواست خدا دعا کنیم. عیسی از خدا خواست که او را نجات دهد، سپس گفت اگر راه دیگری نیست، اراده تو انجام شود. وقتی از خدا می خواهیم که در زندگی ما مداخله کند، باید همیشه حاضر به اطاعت از اراده او باشیم.
لوقا 22:41-45؛ اول یوحنا 5:14
نماز بیان ایمان است. هر چه از راه ایمان بخواهیم، ​​با ایمان به وقوع خواهد رسید، به دست خواهیم آورد، مال ما خواهد بود.
متی 21:18-22 ؛ مرقس 9:14-29؛ 11:20-25
نماز باید ثابت باشد. خداوند ما را دعوت می کند تا آنچه را که نیاز داریم از او بخواهیم. اگر واقعاً خواسته‌ای را که می‌خواهیم داریم، باید مصرانه دعا کنیم و خدا را بجوییم. به یاد داشته باشید، اگر پدر زمینی ما می دانست که چگونه از پسرش مراقبت کند، آیا خدا در مورد نحوه مراقبت از ما بیشتر نمی دانست؟
لوقا 11: 5-13
نماز مستلزم انتظار است. ما ممکن است همیشه دعاهایمان را فوراً مستجاب نبینیم، اما عیسی به ما گفت که خدا به کسانی که شب و روز او را می‌خوانند عدالت خواهد داد.
لوقا 18: 1-8
دعا از ما می خواهد که فروتن باشیم. ما نمی توانیم در پیشگاه خدا بیاییم و به خوبی خودمان لاف بزنیم، اما با تواضع بیاییم، زیرا می دانیم که گناهکارانی هستیم که فقط به لطف خدا عادل می شوند.
لوقا 18: 9-14
نماز می تواند مانع شود. نپرسیدن، درخواست نکردن با انگیزه های نادرست، باور نکردن، شک، گناه، بدون درک نماز خواندن (دعا به زبان های امروزی) و یا حتی داشتن رابطه بد با همسرتان می تواند مانع نماز شما شود.
اول پطرس 3:7 ؛ 4:7 ؛ اول قرنتیان 14:13-15؛ یعقوب 4:2-3.
بررسی سوالات
رابطه ما با خدا چیست؟
چه کسی به ما کمک می کند تا دعا کنیم؟
سه راه نماز چیست؟
تماشا و دعا به چه معناست؟
اصول نماز چیست؟