Administració Pública

El personal al servei de les administracions públiques

Recursos humans

Les administracions públiques, com les empreses, necessiten treballadors.

Classes:

 • FUNCIONARIS PÚBLICS:

  -De carrera:
  en virtut del títol exigible per al càrrec exerceix de treballador públic, càrrec retribuit de caràcter permanent.

-Interins: per raons justificades de necessitat i urgència, sustitueixen als de carrera.

 • PERSONAL LABORAL: en virtut d'un contracte de treball presta serveis a les administracions públiques, segons la durada els seus contractes es classifiquen en:
  -Fixos
  -Temporals

 • PERSONAL EVENTUAL: es escollit pero mitjà d'un títol pero no té caràcter permanent ja que les seves tasques són qualificades de confiança o assesorament especial.


 • PERSONAL DIRECTIU: realitza funcion directives i està subjecte al govern.

Com s'agrupen?

Cossos i escales

Es classifiquen en cossos i escales segons els títols exigibles que demostren l'especialitat de cada treballador per a cada cos i/o escala.

Per accedir-hi!

-Oposició: Celebració d'una o més proves eliminatòries, (de matèria i psicotècnic)
per optar a una plaça determinada.

-Concurs-oposició: com a l'oposició, té en comte la puntuació dels exàmens i a l'hora de triar el treballador indicat, en cas de molts aspirants amb notes semblants, tenen en compte el mèdits (si ha traballat anteriorment a administracions, cursos....).

-Concurs: només tenen en comte el mèdits aportats, quan més qualificat estigui l'aspirant en relació amb la convocatòria més possibilitats té de ser escollit.

Consells a tenir en comte!

3 Consejos clave para aprobar una oposición.

Requisits:

.Tenir la nacionalitat espanyola
.No patir cap malaltia ni defecte físic
.Haver complert el 16 anys
.No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari
.Estar en possessió del títol exigible o en condicions d'obtindre'l

*PER PARTICIPAR EN L'INGRÉS A UNA OPOSICIÓ S'HAURÀ DE PRESENTAR EN EL TERMINI DE VINT DIES NATURALS A PARTIR DE L'ENDEMÀ AL BULLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT (BOE)

Pèrdua de la condició de funcionari

Normalment coincideix amb la falta d'algun dels requisits.
També altres causes poden ser:
-Jubilació
-Renuncia
-Sanció disciplinaria

Promoció interna

possibilitat d'ascens des de cossos o escales d'un grup de titulació superior.

Pot ser:

Promoció vertical: és un ascens a un grup professional superior

Promoció horitzontal: és un ascens dins del mateix grup professional.

Fedataris públics

Són funcionaris públics (notaris, registradors), relacionats amb el dret que s'ocupen d'una funció pública pero amb caràcterístiques especials.
depenen de la Direcció General de Registres i del Notariat.