עשר המכות

מכת דם

ציטוטים דומים בין ההגדה לטקסט המקראי

בשדג'יחכן'קוכען'קדחיה'קח'עהכח'נכחל'חבעי'גכ'וכטע'קון

טקס משפחתי בהגדה

חיכעןכעןכעקןכגןכוןכעוןכעקכןןעקןעוקוןעכ/ק