Taalgericht vakonderwijs

taalbeleid in het voortgezet onderwijs

Sleutelbegrippen

Kenmerken DAT (dagelijks taalgebruik):

 • eenvoudige zinsbouw
 • gelijkwaardiger gesprekspartners
 • alledaagse betekenissen
 • sociale strategieën
 • communicatie gaande weten te houden

Kenmerken CAT (schools taalgebruik):

 • complexere syntaxis
 • typische interactie
 • vaktaalbetekenis van alledaagse begrippen
 • cognitieve strategieën

Uitgangspunt

De leerlingen moeten bij alle vakken de taal van het vak mondeling en schriftelijk leren.

Contextrijk leren


 • De docent schept betekenisvolle contexten, aansluitend bij (talige) voorkennis van leerlingen
 • De docent schept een rijke taalomgeving met een variatie aan leermiddelen
 • Er wordt geleerd met verschillende zintuigen
 • Er wordt in context getoetst.

Leren in interactie

Leerlingen worden aangezet tot praten en schrijven over de leerstof:

 • Manieren om lesinhouden te verdiepen
 • Manieren om groeperingsvormen effectief in te zetten
 • Bewust hanteren van denktijd en begripscontrole in gesprekken
 • Bevorderen van een respectvol klasseklimaat om interactie te bevorderen
 • Gelegenheid bieden tot reflectie.
Taalgericht vakonderwijs - Context
Taalgericht vakonderwijs - Interactie
Taalgericht vakonderwijs - Taalsteun
Taalgericht vakonderwijs - de praktijk