СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Други разред средње стручне школе, Област: ЈЕЗИК

Правопис

Садржај теме

1. Спојено и одвојено писање речи ( писање бројева и изведеница од њих, писање заменица и заменичких прилога, спојеви предлога и других речци, глаголи и речце,

писање негације )

Циљ наставне теме

Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом

Исходи по завршетку тумачене теме

Ученик треба да :

Примени правила одвојеног и састављеног писања речи у складу са језичком нормом
Big image

Морфологија

Садржај теме

1. Морфологија у ужем смислу

2. Променљиве и непроменљиве врсте речи

3. Именице, придеви, заменице ( њихове граматичке категорије ), бројеви ( бројне именице, бројни придеви)

4. Глаголи, граматичке категорије глагола

5. Прилози, предлози, везници, узвици, речце

Циљ наставне теме

Систематизовање знања о врстама речи и њиховим облицима

Исходи по завршетку тумачене теме

Ученик треба да :

* самостално одреди врсту речи и граматичке категорије

* употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са језичком нормом


Култура изражавања

1. Лексичке вежбе

2. Стилске вежбе

3. Домаћи задаци

4. Школски писмени задаци ( 4 годишње)

5. Упознавање са одликама новинарског стила:

Писање вести, извештаја, интервјуа и других облика новинарског изражавања

6. Упознавање са одликама стручно - научног стила

Милутин Миланковић: ,, Кроз васиону и векове ''

Циљ наставне теме

Оспособљавање ученика да теоријска знања из граматике и правописа примењују у усменом и писаном изражавању у складу са језичком нормом, користе различите облике казивања и функционалне стилове

Исходи по завршетку тумачене теме

Ученик треба да је:

* способан да самостално изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у књижевним текстовима и свакодневном животу

* препозна одлике стручно - научног стила

* примени одлике новинарског стила