EL PERSONAL AL SERVEI DE LES

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

1. PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ. • Funcionaris públics
  -De carrera
  -Interins
 • Personal laboral
  -Fixos
  -Temporals
 • Personal eventual
 • Personal directiu

2. L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

PRINCIPIS DE LA FUNCIÓ PÚBLICA.
- IGUALTAT

- MERIT

- CAPACITAT

- PUBLICITAT

2.1 SELECCIÓ DEL PERSONAL.-OPOSICIÓ :
Consisteix en la celebració d'una o mès proves eliminatories de capacitat per determinar l'aptitud dels aspirants i fixar-ne l'ordre a la selecció.


-CONCURS-OPOSICIÓ : Consisteix en un proces, amb fases selectives, d'un concurs de merits i d'una oposició.


-CONCURS : Consisteix en la qualificació del merits aportats pels aspirants en relació amb els que s'exigeixen en la convocatoria corresponent.

2.2 FUNCIONARI- Superació de prova

- Nomenament legal

- Presa de possessió

3. REGISTRE PERSONAL.Les comunitats autonomes i les entitats locals també tenen els respectius registres personals i tots el registres de personal de totes les administracions públiques han d'estar coordinats.

Aquesta inscripció ha de recollir el nom, els cognoms, la data i el lloc de naixements i el numero de registre personal (NRP) de l'interesat.

4. PROMOCIÓ INTERNA.

- PROMOCIO INTERNA : És la possibilitat d'ascens des de cossos o escales d'un grup de titulació a altres immediatament superiors.


-PROMOCIÓ VERTICAL : Consisteix en un ascens des d'un cos o escala d'un subgrup o grup professional o un altre superior.


- PROMOCIÓ HORITZONTAL : Consisteix en un ascens a cossos o escales del mateix subgrup professional.

5. RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL.Les relacions dels llocs de treball de l'Administració de l'Estat són l'instrument tècnic per mitja del qual es realitza l'ordenació del personal

5.1 QUE INDIQUEN AQUESTES RELACIONS ?


- La denominació.

- Caracteristiques essencials del llocs de treball.

- Requisits exigits per el seu compliment .

- Nivell de compliment de destinació i especific.

- Els cossos i escales als quals s'han d'inscriure.

6. L'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA.La Unió Europea selecciona el personal segons una base geografica tan amplia com sigui possible entre els nacionals del Estats membres, i no es pot reservar cap lloc de treball a nacionals de cap estat determinat.

7. FEDATARIS PUBLICS.Els notaris i els registradors son funcionaris publics professionals del dret que exerxeixen una funció publica pero amb caracteristiques especials ja que a diferencia d'altres cossos de funcionaris publics funcionen com a professionals liberals.

IMPORTANT !!

''Els NOTARIS i els REGISTRADORS depenen de la Direcció General de Registres i del Notariat òrgan comú a ambdós cossos, i inscrit en el Ministeri de Justicia.''