Economía

Fernando, Sandra e Ruben

A Economía

É o proceso no cal obtemos produtos e servizos que melloran as nosas necesidades.

Hai 3 fases económicas, que son:

Produción, distribución e consumo.


Tamén hai 3 sectores económicos, que son:

Necesidades infinitas, medios limitados.

Conceptos básicos

Beneficio: diferenza entre gastos e servizos.

Ben: obxecto que ten un valor e satisface unha necesidade.

Servizo: non é un obxecto,pero satisface unha necesidade.

Custo da vida: gastar o mínimo para obter os servizos básicos.

Inflación: aumento dos prezos.

Investimento: diñeiro que se precisa para manter ou iniciar un negocio.

Especulación: obter diñeiro baseándose na subida dos prezos.

Mercado: lugar onde se xuntan os produtores cos consumidores coa oferta e demanda.

Produción: alta: moita produción, poucos medios. Baixa: pouca produción, poucos medios

PIB:(Produto Interior Bruto). A suma dos bens e servizos durante un ano nun territorio.

Axentes da actividade económica

PERSOAS

EMPRESAS -Segundo a propiedade -Tamaño -Número de propietarios.

ESTADO- Elabora leis e regula a actividade económica -Recada impostos

-Directos- IRPF

-Indirectos- IVE

- Especiais- Tabaco e as bebidas alcóholicas

Factores productivos- Producen bens e servizos

*Traballo- Actividade humana.

-Poboación activa - Parados - Ocupados.

-Inactiva- Maiores de 16 que non traballan nin estudan.

-Traballadores- Conta allea, cooperativa, autónomos.

- Salario mínimo para os maiores de 16 anos: 648€ ao mes, e max 40h.

-Contrato -Temporal - Indefinido

-Paro

*Recursos naturais - Renovables - Non renovables.

*Capital- Non naturais: -Físico - humano - financieiro.

*Tecnoloxía: - Manual -Mecanizada -Tecnificada.

*Coñecemento saber e facer: Coñecementos prácticos para saber facer a actividade.

Sistemas Económicos

*Sistema de Subsistencia- Familias que producen o que necesitan.

*Sistema Comunista- O Estado controla os procesos da actividade económica. Ahora este sistema está desaparecendo.

*Sistema Capitalista- Moitas empresas no mesmo mercado, hai libre competencia e aplicase a oferta e a demanda.

Desviacións

Monopolio:

Big image

Oligopolio:

Big image