חג פורים

מגישים: רויטל שלו

מנהגי חג הפורים

מנהג אכילת אוזני המן -

חכךלגחעהלגיכהחגמהחגמהחגכהנגכחהנחגכלחגכ

ךלכיהגכילגיכהליכלדגיכלדגיכלדקיכדקלכי'וקליכ'קיכלדקחיכדקלחיכלדגיכ


מנהג התחפושות:

ןרכוןרקעכקיכלקחיכקלדכ'קחג'ןגםרכיט'3טרי'קםוטגי'וןםגטישוףן'יטגב

ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

מצוות חג הפורים

משלוח מנות :

לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

עריכת משתה:

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

עד לא ידע

ןורחכלגכבדגלךחבךלבחדךלחגלדחבלחדילחדגילחדגיחיכ

מרדכי היהודי

ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
Big image
מחרוזת שירי פורים ברצף - שירים לילדים לפורים בילדות ישראלית