dagdeel 6

zwart en wit geld

1. Wat is zwart geld?

Zwart geld is inkomen of vermogen wat niet bij de belastingdienst is aangegeven. Er zijn meerdere manier hoe je aan zwart geld kan komen. Bijvoorbeeld een baantje waar je ''zwart'' werkt. Je staat dan niet op papier en krijgt contant betaald. Maar zwart geld kan ook door durgs verkoop, diefstal of overval.2. Wat is wit geld?

Wit geld is legaal geld. Hier betaal je bijvoorbeeld belasting over.


3. Wat is witwassen van zwart geld?

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van mogelijk crimineel verkregen geldsommen te verbergen met het doel het illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden en investeren zonder dat bewezen kan worden dat ontvangst illegaal was en zodoende te voorkomen dat het geld door justitie of belastingdienst in beslag wordt genomen.


Het werk van de Belastingdienst

belastingdienst

Waarom betalen we belasting?

Wij betalen belasting omdat dit in de wet staat. Hiermee kan de staat dingen betalen wat Nederland nodig heeft. zoals wegenbouw en politieWat voor belastingen kennen we in Nederland?

De staat legt belasting op aan personen en heft belasting over diensten (transacties van aan- en verkoop). Belasting geheven van personen wordt directe belasting genoemd; Het komt tot uiting als een heffing op inkomen of vermogen van burgers. Kenmerkend hierbij is dat de persoon die de belasting afdraagt ook de persoon is op wie de belasting drukt. Directe belastingen worden voldaan via aanslag of aangifte.

Voorbeelden directe belasting

inkomstenbelasting;

loonbelasting (voorheffing op inkomstenbelasting);

erfbelasting;

schenkbelasting;

kansspelbelasting;

vennootschapsbelasting;

dividendbelasting.


Wat zijn indirecte belastingen?

Het grote verschil met directe belastingen is dat indirecte belastingen op een indirecte wijze worden afgedragen, dus niet rechtstreeks door degene op wie die belasting uiteindelijk drukt. Anders gezegd: wie de belasting afdraagt kan die doorberekenen aan een ander.

De BTW (belasting toegevoegde waarde) is een goed voorbeeld van een indirecte belasting: als verkoper van een artikel neem je BTW op in je prijs. Na verkoop moet je die BTW uit de opbrengst afsplitsen en afdragen aan de fiscus. Op die manier drukt deze indirecte belasting dus feitelijk op de consument, koper van je artikel: indirecte belastingen worden automatisch voldaan als je een product aanschaft.

In verschillende Westeuropese staten, waaronder ook Nederland, nemen indirecte belastingen een steeds voornamere plek in binnen het geheel van belastingsoorten. Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar van direct naar indirect.

Voorbeelden indirecte belasting

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde);

accijnzen;

invoerrechten;

belasting op personenauto's;

motorrijtuigenbelasting;

assurantiebelasting;


Wat doet de belasting met al 'ons' geld?

Met het geld worden meerdere dingen betaalt.

bijvoorbeeld overheid, het beschermen en handhaven van ons land door defensie en politie.

Maar ook wegenbouw en waterstaat. Met het geld worden de wegen betaald en onze dijken onderhouden.

Met het belastingeld betalen ze ook de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen.

Ook word onderwijs en sociale zekerheid betaald zo als de aow.


Wat vind ik van het moeten betalen van belasting?

Ik vind dat dat het normaal is om belasting te betalen. Maar er moet goed gekeken worden aan waar het geld aan uit gegeven word.

Opdracht BTW Maak een prezi over BTW, en wel op zo'n manier dat een leek alles snapt over BTW

de link is bij de mail gestuurd.