Persoon- en familierecht

hoofdstuk 8 en 9

redenen voor een testament

U kunt een testament overwegen als u de erfenis anders wilt verdelen dan het wettelijk erfrecht of als het wettelijk erfrecht niet van toepassing is op uw situatie. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:- stiefkinderen (deze zijn niet automatisch erfgenaam en met een testament kunt u ervoor zorgen dat zij wel delen in de nalatenschap.

- pleegkinderen (deze zijn niet automatisch erfgenaam en als u wilt dat ze meedelen in de nalatenschap, dan moet u dat melden in het testament.

- samenwoners (voor samenwoners is er niks geregeld en als ze willen dat de nalatenschap naar de andere samenwoner gaat dat moeten ze een testament maken.

- legaat (met een legaat kunt u een bepaald goed of bedrag schenken aan een bepaald iemand. Dit moet geregeld worden in een testament.

- kinderloos echtpaar (als deze geen testament hebben dan gaat de nalatenschap naar de erfgenamen van de langstlevende echtgenoot.

- bewind (als u een bewindvoerder wilt aanstellen dan moet u dat regelen in een testament.)

- uitsluiting van aangetrouwde kinderen (als u niet wilt dat aangetrouwde kinderen recht hebben op een deel van de nalatenschap dan moet u dat melden in een testament.

- aanwijzen voogd

- benoeming executeur (de executeur wikkelt de nalatenschap af)


Big image

Testament

De minimum leeftijd voor het maken van een testament is 16 jaar.


De testateur moet voldoende in staat zijn om zijn wil te bepalen.

Een testament wordt bijna altijd opgemaakt door een notaris.

De notaris maakt de akte op en meldt deze bij het Centraal Testamenten Register.

Kinderen kunnen onterfd worden, maar houden altijd recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het bedrag dat de kinderen normaal via het wettelijk erfrecht zouden krijgen.

Iemand kan ook een codicil maken waarin hij iets nalaat. Een codicil moet handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief zijn.

Hoofdstuk 9

Als iemand is overleden dan moet er aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden.

Er is een verklaring van overlijden nodig om de persoon te kunnen begraven of cremeren. Dit is nodig, omdat iemand niet begraven mag worden als er sprake is van een misdrijf, want dan moet er eerst onderzoek worden gedaan.


De bank en giro van de overledene worden automatisch geblokkeerd en deze worden pas weer gedeblokkeerd als er een verklaring van erfrecht is.

Door een verklaring van erfrecht wordt duidelijk wie de erfgenamen zijn.


Als erfgenaam moet u ook erfbelasting betalen. Het percentage is afhankelijk van de bloedverwantschap die u heeft van de overledene. U verder de band is hoe meer u moet betalen.

Big image