זכויות עובדים

רותם אהרונוביץ' וניצן בן חמו

אז מה הן זכויות העובדים?

הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה. זכויות העובדים הן תוצאה של מאבקים של תנועות סוציאליסטיות מהמאה ה-19 שבאו למנוע העסקת ילדים קטנים, להגביל את שעות העבודה היומיות ולקבוע שכר מינימום.
זכויות עובדים ותנאי העסקה מתייחסים אל היבטים שונים של העסקה של עובדים ובהם שכר מינימום, תנאי עבודה נאותים, הגבלת מספר שעות העבודה, הבטחת שכר שווה עבור עבודה שווה.
זכויות אלו כוללת בין היתר גם את הזכות לחופש השביתה.

זכויות העובדים בישראל

בישראל, מערכת יחסי העבודה בין עובד ומעביד כפופה לרגולציה אשר מחייבת כל מעביד לתת זכויות מינימליות לעובדיו, חוקי מגן מונעים ממנו לפגוע בזכויות אלה אפילו אם ויתר עליהן העובד בכתב. כך למשל חייב מעביד בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום ולשלם גמול שעות נוספות, דמי מחלה וחופשה שנתית. קיימת חובה על כל מעביד לספק לכל עובד הודעה בכתב המפרטת את זכויותיו. הודעת פיטורים או התפטרות חייבת גם היא להיעשות בכתב. על העובדים במגזרים השונים במשק חלות גם הוראות צוי הרחבה של משרד הכלכלה, אשר מוסיפות על הזכויות המוקנות בהתאם לחוקי העבודה. עובד אשר זכויותיו נפגעו יכול להגיש תביעה לבית הדין לעבודה או להגיש תלונה במשרד הכלכלה.