שמע ישראל

ע"י יפעת ליכטנשטיין ומרגלית רוזנשטרק

שמע ישראל

שמע ישראל ה' א-לוקינו ה' אחד (דברים ו,ד)

רקע:

שמע ישראל הוא כינוי של פסוק בספר דברים: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד" (ו', ד), הנתפס ביהדות כהצהרת האמונה הבסיסית ביותר, ולכן הוא נאמר בהזדמנויות שונות, בין שגרתיות - בכל בוקר וערב וכן לפני השינה - ובין קיצוניות, למשל במקרים של מוות.


מבחינת תוכנו, הפסוק הוא קריאה לעם ישראל להכיר בא-לוקותו של ה' ולקבל את עול מלכותו, בהיותו אלוהיו של עם ישראל, ובהיותו אחד ויחיד.

שמע ישראל מלווה אותנו בכל עת, בבוקר - בתפילת שחרית, בערב - בתפילת ערבית ובלילה - לפני השינה.מי היו הראשונים הראשונים שאמרו "שמע ישראל"?

הגמרא מציינת שהפסוק נאמר על ידי בני יעקב ליעקב לפני שנפטר:


אמר ר' שמעון בן לקיש: 'ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם' - בקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: 'שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל וכאבי יצחק שיצא ממנו עשיו?' אמרו לו בניו: 'שמע ישראל: ה' אלהינו ה' אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד.' באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.

– תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף נ"ו ע"א.


חשיבות הפסוק:

הפסוק "שמע ישראל" מסמל לעתים את הידיעה הבסיסית ביותר שכל יהודי צריך לדעת. כך, למשל, מציג ארגון "יד לאחים" ילדים יהודים הגדלים עם אביהם הערבי בכפר ערבי כילדים שאינם יודעים לומר "שמע ישראל"

למה קוראים קריאת "שמע" כל יום?

ירושלמי (ברכות פ"א)
מפני מה קורין פרשיות הללו בכל יום? מפני שעשרת הדברות כלולין בה,: אנכי - שמע ישראל; לא יהיה לך - ה' אחד; לא תשא – ואהבת. מאן דרחים למלכא לא משתבע בשמיה לשקרא, זכור את יום השבת - למען תזכרו.

הירושלמי בעצם אומר שעשרת הדיברות רמוזים בפרשיות "שמע":


סיבה נוספת לכך שקוראים קריאת שמע כל יום היא שהפסוק "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד", הוא ייחוד השם וקבלת עול מלכות שמים.

הרב דוד אבודרהם כתב:
"שמע" הוא דרך עדות, כאילו כל אחד אומר לחבירו:
שמע! שאני מאמין כי ה' אלהינו הוא יחיד בעולמו.
ולכן עי"ן של 'שמע' ודל"ת של 'אחד' גדולים שהם סימן "עד".
האבודרהם הוסיף ואמר כי "שמע" הוא נוטריקון של:
שאו מרום עיניכם,
מתי? שחרית מנחה ערבית,
למי? שדי מלך עלית,
ואם תעשה כן תקבל עליך: עול מלכות שמים (עי' ילקוט רמז תתל"ה).

קליפ מרגש עד דמעות שוואקי שמע ישראל

סיפור על כוחה של שמע ישראל

מסופר על הרב יוסף כהנמאן זצ"ל שעסק רבות בגילוי ילדים יהודים שנמסרו להשגחה ע"י הוריהם בזמן השואה במנזרים. לשם כך עבר באירופה מארץ לארץ, חקר ודרש במטרה להחזיר נשמות יהודיות רבות לעמן.

באחד הימים הגיע למנזר גדול אשר נודע לו שבין הילדים הרבים שבו נמצאים מספר לא מבוטל של ילדים יהודים.

ראש המנזר קיבלו בעוינות גלויה. מששמע על מטרתו אמר: "אני מקציב לך 5 דקות בלבד להיכנס ולאתר בין כל הילדים את היהודים שבהם.

הרב כהנמאן נדהם. 5 דקות זהו זמן פחות ממגוחך! אך מחוסר ברירה - הסכים.

הוא הופיע בערב, בעת השינה, נכנס לאולם המוצע מיטות לעשרות, הגביה קולו וצעק: "שמע ישראל!"

והנה החלו בוקעים קולות רכים "אבא, אמא".

אמירת "שמע ישראל" בעת מוות על קידוש ה'

בתלמוד הבבלי מופיע סיפור מותו של רבי עקיבא, המדגים אמירת "שמע ישראל" בעת מוות על קידוש ה':


"בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, "בכל נפשך", אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך עקיבא שיצתה נשמתך באחד".

– תלמוד בבלי, מסכת ברכות, ס"א, ע"ב


אמירת "שמע ישראל" בשעת מוות ובמיוחד במצבים של הקרבה עצמית, נחשבת בתורת הסוד כתיקון גדול ביותר לנשמת האדם ומכפרת על עוונות רבים, ונהוגה גם דורות רבים לאחר רבי עקיבא. במיוחד בתקופות מסעי הצלב, ובפוגרומים השונים. גם בדורנו, התפרסם קצין צה"ל רועי קליין, אשר בקרב בבינת ג'בייל השתטח על רימון יד במטרה להציל את חבריו לפלוגה במהלך מלחמת לבנון השנייה וזעק "שמע ישראל" לפני שהקריב את חייו כדי להציל את חיי חבריו.

כוונות בתפילת "שמע ישראל"

לפני קריאת שמע ישראל, יש לדמיין שכל עם ישראל נמצאים יחד ואתה פונה לכל עם ישראל:


הכוונה הבסיסית:

"שמע ישראל!" - הנך פונה לכל עם ישראל וקורא להם לשמוע, להבין ולקבל את מה שהנך עומד להגיד.

"ה' אלוקינו!" - ה', שהוא אדון הכול, היה, הווה ויהיה, הוא האלוקים שלנו.

"ה' אחד!" - ה' הוא האל היחיד ואין עוד שום אלוקות מלבדו.


מי שלא כיון לפחות את הכוונה הבסיסית בפסוק ראשון של קריאת שמע ובאמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", לא יצא ידי חובתו במצות קריאת שמע וחוזר וקורא שוב עם כוונה.


כוונות נוספות:

בכל מקום בתפילה כשמזכירים שם הוי"ה (שם ה') יש לכוון שהשם יתברך הוא "אדון הכל, היה הווה ויהיה".

וכשאומרים "אלוקינו", יש לכוון שהשם יתברך הוא "תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם".

"אחד"

כשאומרים אות אל"ף של תיבת "אחד", יש לכוון שהקב"ה הוא אחד. כשאומרים אות חי"ת של "אחד", יש לכוון שהקב"ה יחיד בשבעה רקיעים וכן בארץ (סה"כ שמונה, כגימטריה של האות ח'). וכשאומרים אות דל"ת של "אחד", יש לכוון שהשם יתברך מושל בארבע רוחות העולם (צפון, דרום, מזרח ומערב).

האות ע' של המילה "שמע" והאות ד' של המילה "אחד" נכתבות בספר תורה כאותיות גדולות, ויוצרות את המילה "עד".

כלומר, יש לכוון שאתה עד לכך שהיינו כל עם ישראל במעמד הר סיני וראינו שה' הוא אחד ואין עוד מלבדו.

טעמים בקשר לקריאת "שמע ישראל"

הסיבות שנותנים יד על העיניים בזמן קריאת שמע:
  1. כדי שלא להסתכל בדבר אחר שמונע ממנו לכוון (לכן, חובה להשמיע את המילים של קריאת שמע ישראל בקול לעצמו).
  2. עיניים עצומות מדמות אדם עיוור, ולפי התורה "סומא נחשב כמת". לכן, על ידי עצימת העיניים זה בבחינת מיתת צדיקים, ומראה על הכוונה למסור נפש בקידוש השם.
היחס שלנו אל הקב"ה צריך להיות בשילוב של יראה ואהבה. האותיות של המילים- אהבה ויראה מצטרפות זו לזו: שתי האותיות הראשונות של המילה "יראה" ("יר") מצטרפות לשתי האותיות הראשונות של המילה "אהבה" ("אה") ויוצרות יחד את המילה "יראה". וגם שתי האותיות האחרונות של המילה "יראה" ("אה") מצטרפות לשתי האותיות האחרונות של המילה "אהבה" ("בה") ויוצרות את המילה "אהבה".מזה לומדים שעל ידי האחד מגיעים גם לשני. כלומר, מספיקה אהבת השם כדי להגיע ליראת השם ולהפך.

בנוסף, הבעש"ט אומר שכל הפחדים, אפילו הפחד מבעלי חיים, מגיעים לאדם ע"י הקב"ה לא בכדי להפחידו, אלא ללמדו מה זה פחד כדי שיוכל להגיע ליראת השם. לכן, מי שמכניס לליבו יראת השם, לא יפחד משום דבר שבעולם!

מהי החשיבות של "שמע ישראל" לאחדות עם ישראל?

לחבר את כל עם ישראל מכל הזרמים סביב נושא משותף. אחדות למען אחדות.

מקורות שנעזרנו בהם לכתיבת העבודה

1.ויקיפדיה

2.אש קודש

3.גוגל

4.יוטיוב