TNTT WEEKLY

Week of January 8th, 2018

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

A big thanks to the Weekly Gospel Lesson team for your contribution and commitment to the TNTT Weekly Gospel. Weekly Gospel Lessons, Book 2 for all four divisions are completed and still in the printing shop. Electronic versions are linked below:

Big image

THE POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JANUARY 2018

https://youtu.be/Lp3Uco0IZRo

Evangelization: Religious Minorities in Asia

That Christians, and other religious minorities in Asian countries, may be able to practice their faith in full freedom.

Niên Liễm 2017-2018

Thank you for paying your membership dues. Your support allows the VEYM to continue to grow, improve and provide valuable services to the community.

If you have any questions related to dues payments, your membership, membership benefits, or questions related to your membership: Please contact tongthuquy@tntt.org or bchtu@tntt.org


The following chapters had paid their membership dues:


Đông Bắc

 1. $ 420.00 Anrê Phú Yên, Syracuse – NY
 2. $1,755.00 Đôminicô Saviô, Springfield – MA
 3. $ 150.00 Đức Mẹ Mân Côi, Manchester – NH
 4. $750.00 Nữ Vương Hòa Bình, Boston – MA
 5. $1,185.00 Phaolô Lê Bảo Tịnh, Hartford – CT
 6. $1,350.00 Têrêxa Hài Đồng, Bridgeport – CT
 7. $1,395.00 Thánh Bernadette, Randolph – MA
 8. $ 375.00 Thánh Giuse, Deer Park - NY
 9. $900.00 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Lowell – MA
 10. $ 645.00 Tôma Thiện, Buffalo – NY


Trung Đông

 1. $675.00 Cecilia, Philadelphia – PA
 2. $1,860.00 Don Bosco, Richmond – VA
 3. $1,065.00 Fatima, Philadelphia – PA
 4. $1,125.00 Lê Bảo Tịnh, Harrisburg – PA
 5. $525.00 Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bethlehem – PA
 6. $4,050.00 Thánh Tâm, Arlington – VA
 7. $915.00 Gioan Phaolo II, Jacksonville - FL


Đông Nam

 1. $2,100.00 Anrê Dũng Lạc, Charlotte – NC
 2. $2,640.00 Phêrô và Phaolô, Orlando – FL
 3. $1,560.00 Thánh Giuse, Tampa – FL
 4. $855.00 Phanxicô Nguyễn Văn Thuận - SC
 5. $645.00 Savio, Knoxville - TN
 6. $750.00 Anrê Dũng Lạc, Sarasota – FL
 7. $1,365.00 Donbosco, New Orleans - LA


Tây Bắc

 1. $ 495.00 Don Bosco, Seattle
 2. $1,830 Gioan Phaolo II, Everett - WA
 3. $870.00 Kitô Vua - Tigard, OR
 4. $585.00 Micae, Portland, OR
 5. $1,740.00 Thánh Gia, Auburn – WA
 6. $ 2,625.00 Xaviê Cần, Seattle – WA


Tây

 1. $1,095.00 Anrê Dũng Lạc, Milpitas
 2. $3,225.00 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Milpitas
 3. $630.00 Thánh Linh, Bakersfield
 4. $720.00 Thánh Linh, Fresno
 5. $1,425.00 Vinh Sơn Liêm, San Jose


Tây Nam

 1. $ 2,415.00 Đôminicô Savio, Phoenix – AZ
 2. $ 870.00 Mẹ Thiên Chúa, Riversides
 3. $1,200.00 Thanh Linh - AZ
 4. $ 375.00 Kitô Vua, Los Angeles
 5. $ 1,275.00 La Vang, Canoga Park
 6. $ 735.00 Lộ Đức, Burbank
 7. $ 900.00 Maria Nữ Vương, Gardena
 8. $ 675.00 Phêrô, Norwalk
 9. $ 495.00 Saint Lucy, Long Beach
 10. $ 2,910.00 Têrêxa Hài Đồng, West Covina
 11. $ 1,470.00 Thánh Tâm, North Hills
 12. $ 2,470.00 Đức Mẹ Thánh Tâm, San Diego
 13. $ 1,560.00 Thánh Gia, San Diego
 14. $ 1,335.00 Thánh Linh, San Diego


Trung

 1. $2,100.00 Anrê Dũng Lạc, MO
 2. $720.00 Anrê Dũng Lạc, NE
 3. $1,305.00 Chúa Cứu Thế, KY
 4. $ 615.00 Nguồn Sống, IL


Nam

 1. $ 485.00 Fatima, Fort Worth – TX
 2. $ 2,835.00 Dũng Lạc - Houston

VEYM 2018 EVENTS

Happening right now in Southeast Region - Sa Mạc Chuyên Đề - Lãnh Đạo Phục Vụ Vaticano 1

The Leadership Board from 10 Chapters throughout the Southeast Region are convening to improve their leadership and learn to lead in Christ at Sa Mạc Chuyên Đề - Lãnh Đạo Phục Vụ Vaticano 1 this weekend in Temple, GA. May the Holy Spirit guide both training committee and participants to open up their hearts and minds to do His will.

Big image
Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông