MKZ

Mond en Klauwzeer

Wat is MKZ

​MKZ is een aangifteplichtige ziekte, als de varkenshouder of de dierenarts verschijnselen ziet, die mogelijk bij MKZ kunnen passen, dan moet de overheid (NVWA) hierover geïnformeerd worden.MKZ wordt veroorzaakt door een RNA-virus (Picornaviridae genus Aphthovirus) dat gemakkelijk muteert. Van het virus bestaan zeven serotypen (O; A; C; Sat1; Sat2; Sat3; Asia1) en diverse subtypes. Binnen serotype A bestaat de meeste antigeenvariatie. Ook komen diersoortspecifieke stammen voor. MKZ is een meldingsplichtige ziekte. Elk ziektebeeld waarbij MKZ niet kan worden uitgesloten is een klinische verdenking en dient gemeld te worden bij het Centraal Meldpunt Dierziekten. Het is van groot belang dat de melding van een verdenking zo snel mogelijk plaatsvindt omdat al vóór het zichtbaar worden van klinische verschijnselen virus uitscheiding plaatsvindt en het van groot belang voor de sector is dat als de verdenking wordt bevestigd, verspreiding beperkende maatregelen kunnen worden genomen. De afhandeling van verdenkingen en bestrijding gaan volgens de geldende regelgeving en de instructie van NVWA.
Big image

Stabiliteit van het virus&Oorzaak

 • - temperatuur: progressieve inactivatie boven 50°C. Het virus weerstaat bevriezing en kan weken overleven bij 4°C.

 • - pH: geïnactiveerd onder pH 6 en boven pH 9

 • - Bij een relatieve vochtigheid boven de 60% blijft het virus vele uren stabiel

 • - straling: snelle inactivering door zonlicht

 • - desinfectantie logen en zuren (bijv. natronloog 2%; citroenzuur 0,2%).

 • Het virus kan weken overleven bij een temperatuur van 4°C en weerstaat zelfs bevriezing. Besmette dieren scheiden het virus uit via de luchtwegen, mest, urine en via de huid. Ook wordt het virus uitgescheiden via producten: melk, sperma, eicellen. Dode dieren en delen van dode dieren zijn ook bronnen van virus. Denk hierbij aan gehele kadavers, maar ook aan beenmerg en tonsillen (keelamandelen). Er heeft al veel uitscheiding van virus plaatsgevonden, voordat ziekteverschijnselen zichtbaar zijn. Het virus wordt niet verspreid via vlees; door de vorming van melkzuur in het vlees wordt het virus gedood. Na introductie van het virus in een bepaald gebied vindt verspreiding plaats via besmette dieren, via transportmiddelen en materialen, via de mens en via de lucht.

  Vragen

  1: Wat is MKZ?

  2: Hoe vindt de besmetting plaats?

  3: Bij hoeveel graden kan het virus weken en overleven?

  4: Hoe scheidde dieren het besmette virus uit?

  5: Wat moet je doen als je denkt dat de ziekte plaats vindt?

  Gemaakt door Esther Vermeul