למידה משמעותית

תוכנית ההיבחנות החדשה

אירגון הלמידה בחטיבה העליונה

אירגון הלמידה - דגמים לאירגון הלמידה בחט"ע

Big image

מועדי היבחנות של אוכלוסיות מיוחדות.

קישור לטבלה

כלים להערכה חלופית

"נתיבים ללמידה משמעותית"

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/netivim.pdfחלופות מרכזיות לתהליכי הוראה למידה הערכה

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9A52B8F0-C117-4515-B9A5-BCDF8A4EE3F2/196636/HalufotHaaracha1.pdf

רשימת המקצועות, היקף היח"ל ודרכי ההערכה


קישור לטבלה.


אפשר קישור למסמך ההסכמות עם האוניברסיטאות.

Big image
Big image

מושגים מרכזיים