A IDADE MODERNA

Lucas Chans Estramil

Grandes cambios no século XVll

En 1492 descubriuse América.


Os descubrimentos xeográficos como Inglaterra ou Portugal.


A aparición de monarquías absolutas: A partir do S.XVll o poder creciu aun mais.


O desenvolvemento do comercio: As cidades creceron moito.


As novas correntes relixiosas eran: Católicos e protestantes.

SOCIEDADE DA IDADE MODERNA

O rei: E a maxima autoridade de cada reino-


A nobreza e a igrexa eran grupos privilixiados.


A xente do comun:

-Burgueses: eran os avitantes das ciudades que se enriquecian co comercio.

-Artesans: vivian nas cidades e organizabanse en gremios.

-Campesiños: traballaban as terras da nobreza e da igrexa.

DESENVOLVEMENTO CULTURAL NA EDADE MEDIA

No seculo XV inventouse a imprenta.


O renacemento: se desenvolveu nos seculos XV e XVI.


O barroco: no seculo XVII, foi unha epoca de grande avance na literatura a ciencia e a pintura.


A ilustración: no seculo XVIII foi unha corriente de pensamento que reinvindicou a ciencia como o motror do progreso.

OS COMEZOS DA EDADE MODERNA EN ESPAÑA

No seculo XV, baixo reinado dos reis catolicos comenzou a edade media. Estes uniron as coroas de Castela e Aragon.


Crearon a monarquia autoritaria.


No seculo XVI España alcanzou un gran poder baixo os reinados de CarlosI e Felipe II ( seu fillo). Estes gobernaros un grande imperio e iniciouse a colonizacion de America.

Seculo XVII y XVIII.

Hubo longas e cortosa guerras.


Disminuio a poboación e producironse graves revelión politicas .


En 1700 comenzou a guerra de sucesión na que saio vitorioso Filipe de Anjou. Unificou as leis de todos os reinos cos decretos de nova planta.

A sociedade e a cultura

A nobreza e o clero, ern grupos privilixiados.


A xente do común tiña que pagar impostos, os campesiños e os artesans vivian en condicions de pobreza.


No seculo XVII empezou o seculo de ouro, nesta epoca xurdiron grandes pintores e escritores:

Escritores: Cervante,Lopez de Vega,Gongora e Quevedo.

Pintores: Velazquez, Murillo ou Zurbaran.