Refleksioon

- mis see on?

Mis on refleksioon?

    • Refleksiooni võib pidada õppimise protsessiks, mille käigus analüüsitakse ja mõtestatakse tegevust ning

   tehakse sellest järeldused ning kaasneb muutumisvajaduse teadvustamine. Seega, midagi meie

   igapäevases tegevuses muutub. Seda võib võrrelda ka kogemusõppega (experiental learning), kus oma

   kogemuse mõtestamise kaudu jõuame uue teadmiseni. Igapäevaelus on refleksioon eelkõige probleemi

   lahendamine, mille käigus toimub käitumise muutmine ja uute strateegiate kasutusele võtmine.

Kes on huvitatud osapooled?

 • 1) ÕPETAJAD
 • 2) ÕPILASED
 • 3) NENDE VANEMAD
 • 4) ÜHISKOND (ÜLIKOOLID, HUVIKOOLID)
 • 5) TEISED ÕPETAJAD

Refleksioon läbi õppimise:

Kokkuvõtete kirjutamine

 1. Mõttekaardi koostamine
 1. Rakendusvõimaluste leidmine
 2. Lausete lõpetamine
 3. E-portfoolio

Millal reflekteerida?

  • IGAPÄEVASELT (MÄRKMED TUNNI LÕPPEDES)
  • IGA PEATÜKI/ UUE OSA LÄBI VÕTMISE JÄREL
  • SEMESTRI LÕPUS
  • AASTA LÕPUS

Mis mõjutab reflekteerimist?

Teaching Practice - Reflection in Action / Opetusharjoittelua - Suunnittelusta toteutukseen